nr. 21 din data 28.07.2016 privind modificarea si completarea Anexei 1 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Tarnaveni nr. 76/2012

 

 

ROMÂNIA                                                                                           

 

 

JUDEȚUL MUREȘ

 

 

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

 

 

CONSILIUL LOCAL      

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.21/28.07.2016

 

 

Privind modificarea
și completarea Anexei 1 la
Hotărârea Consiliului Local al

 

 

Municipiului Târnăveni nr. 76/2012

 

 

 

 

 

            Consiliul
Local al Municipiul Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 28
iulie 2016;

 

 

            Având în
vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul O.S.R.U. înregistrată sub
nr.
14821/21.07.2016;

 

 

            În
conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare;         

 

 

Urmare  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Tîrnăveni nr. 76/2012;

 

 

            În
temeiul art.36 alin.(2) lit. a), coroborat cu alin.(3) lit.b), art.112 și al
art. 45 alin.(1) , din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 

 

 

 

 

 

H
O T Ă R Ă Ș T E

 

 

 

 

 

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr. 76/2012 privind criteriile, procedurile și atribuțiile specifice pentru ocuparea
 funcției de administrator public,
conform anexei,
parte integrantă
din prezenta hotărâre
.

 

 

Art.2. Primarul Municipiului Târnăveni, prin
aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte de
ședință,

 

 

    Antonya Mihail

 

 

                                                                           Avizează pentru legalitate,

 

 

                                                                                              Secretar,

 

 

                                                                                       Blănaru Ștefan