nr. 22 din data 28.07.2016 privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de vanzare a spatiilor medicale si din comisia de contestatii

 

 

ROMÂNIA                                                                                     

 

 

JUDEȚUL MUREȘ                                                                                                             

 

 

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                           

 

 

CONSILIUL LOCAL      

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.22/28.07.2016

 

 

Privind desemnarea consilierilor locali care vor face
parte din comisia de vânzare a spațiilor medicale și din comisia de contestații

 

 

 

 

 

Consiliul local al Municipiul Târnăveni, întrunit în sedința ordinară din
data de 28 iulie 2016;

 

 

            Văzând referatul de specialitate
întocmit în cadrul Serviciului Buget-Contabilitate de consilier Damian Carmen
înregistrat sub nr. 14604/19.07.2016.             

 

 

          Având în vedere prevederile art. 5
din Ordonanța de Urgență nr.68/28.05.2008 privind vânzarea spațiilor
proprietate privată a statului sau a unităților administrative- teritoriale cu
destinație de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfasoară
activități conexe actului medical ,

 

 

În
temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45
alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

Art. 1. Se desemnează următorii consilieri locali care să facă parte din comisia
pentru vânzarea spațiilor medicale, după cum urmează:

 

 

1.      Ciulea
Porime Pavel

 

 

2.      Cimpoca
Alin Claudiu

 

 

 

 

 

Art. 2. Se desemneaza urmatorii consilieri locali care să facă parte din comisia
de contestații a licitatiilor privind vanzarea spatiilor medicale , după cum
urmează:

 

 

1.      Vodă Mircea

 

 

2.      Sim Florin Daniel

 

 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
Municipiului Târnăveni.

 

 

 

 

 

Președinte de ședință,

 

 

   
Antonya Mihail

 

 

                                                                           Avizează pentru legalitate,

 

 

                                                                                              Secretar,

 

 

                                                                                       Blănaru Ștefan