nr. 24 din data 08.08.2016 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii C.N.I. S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Sala de sport cu tribun 180 de locuri n Municipiul Tarnaveni, judetul Mures

ROMANIA

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

        

HOTĂRÂREA nr. 24/08 august
2016

privind predarea către Ministerul Dezvoltarii
Regionale și Administratiei Publice prin Compania Națională de Investiții
œC.N.I.  S.A.,  a amplasamentului și
asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții žSală
de sport cu tribună 180 de locuri în Municipiul Târnăveni, județul MUREȘ 

 

Având in
vedere:

                    
Expunerea de
motive nr. 10722/ 18.05.2016 a Primarului Nicolae Sorin Megheșan;

                    
Hotărârea
consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr. 129/ 19 octombrie 2003 

                    
Raportul de
specialitate nr. 10731/ 18.05.2016 al Directorului tehnic Celestin Beleanu

                    
Hotărârea consiliului
Local al Municipiului Târnăveni nr. 72/ 2016

                    
Adresa SC
Compania de Investiții SA nr. 11654/ 4.08.2016, înregistrată la Primăria
municipiului Târnăveni cu nr. 15707/ 5.08.2016

                    
Raportul de
specialitate nr. 15728/ 5.08.2016 al Directorului tehnic Celestin Beleanu

 

În conformitate cu prevederile
:

– Ordonanța
Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței
Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de
Investiții œC.N.I.  S.A;

            În temeiul art. 36 al. 1 și art. 46 al. 1 din Legea
nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată
,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se
aprobă predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației
Publice prin Compania Națională de Investiții œC.N.I.  S.A., pe baza de
protocol,  a terenului  situat în 
Municipiul Târnăveni, județul MUREȘ,
aflat în proprietatea Municipiului Târnăveni, în suprafață 3300 mp, identificat
potrivit Cărtii funciare nr. 54864 Municipiu: Târnăveni,  nr. cad. 54864, liber de orice sarcini, în
vederea și pe perioada realizării  de
către žC.N.I.  “ S.A. a obiectivului de investiții žSală de sport cu tribună
180 locuri în Municipiul Târnăveni, județul MUREȘ .

Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform
documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

Art.3. Se aproba asigurarea finantarii de catre
Consiliul Local al
Municipiului
Târnăveni, județul MUREȘ,
a cheltuielilor pentru racordurile la utilitati (electrica, apa, canal,
gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.);

Art.4.
Consiliul Local al Municipiului
Târnăveni, județul MUREȘ, se obligă să asigure, în conditiile legii,
suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului ;

Art.5. Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, județul
MUREȘ se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat,
să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioada de minim 15
ani.

Art.6. Se revocă  HCL
72/ 2016.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cirlea Emanoil

 

 

 

 

 

Contrasemnează,

SECRETAR

Stefan Blanaru