nr. 25 din data 08.08.2016 privind aprobarea organizarii evenimentului cultural Fiii satului Bobohalma 2016

 

 

R O M N I A                                                                                          

 

 

JUDEȚUL MUREȘ

 

 

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

 

 

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 HOTĂRÂREA
nr.25/2016

 

 

privind aprobarea  organizării evenimentului cultural

 

 

 Fiii satului Bobohalma 2016 

 

 

 

 

 

Consiliul Local
al Municipiului Târnăveni în ședința extraordinară din 08 august 2016;

 

 

Văzând
Referatul de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea  organizării evenimentului cultural  Fiii satului Bobohalma 2016  în data de 14
august 2016, înregistrat sub nr. ­­­­­­­­­­­ 15.822/08.08.2016;

 

 

În temeiul art.
36 alin. (1) și alin.(6) lit a) și alin.(7) lit.a) și ale   art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001,
privind administrația publică locală, republicată,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

Art.  1.  Se
aprobă
organizarea Evenimentului  Fiii satului Bobohalma 
2016  în data de 14 august 2016 .

 

 

Art. 2. Se
aprobă alocarea din Bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2016  a sumei de 4.500 lei pentru organizarea
evenimentului  prevăzut la  art.1
.

 

 

Art. 3.  Suma de 4.500
lei va fi asigurată din creditele bugetare prevăzute în bugetul local al
municipiului Târnăveni pe anul 2016,  la
cap./subcap. 67.02.50 “ ,,Cultură, recreere, religie  “ œAlte servicii în
domeniul culturii, recreerii și religiei , titlul – Bunuri și servicii.

 

 

Art.4. Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului
Târnăveni.

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE
ȘEDINȚĂ,

 

Cirlea Emanoil

 

 

 

 

 

Contrasemnează,

 

 

SECRETAR

 

 

Stefan Blanaru