ANUNT: Organizare licitatie publica cu strigare in data de 09 septembrie 2016, pentru vanzarea spatiului situat in Tarnaveni, str. Republicii nr.35

A N U NȚ

 

Primăria Municipiului Târnăveni, cu sediul în Târnăveni, str. Piața Primăriei, nr.7, tel. 0265443400,
fax.0265446312, prin comisia de vânzare a spațiilor medicale constituită la
nivelul municipiului Târnăveni prin Dispoziția Primarului nr. 713/10.06.2014,

În temeiul prevederilor art. 18 și următoarele din OG nr.68/2008 privind vânzarea spațiilor
proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu
destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară
activități conexe actului medical,

Organizează
licitație publică cu strigare în data de 09 septembrie 
2016, ora 11,00
, camera 6, pentru vânzarea spațiului situat
în  Târnăveni, str. Republicii nr.35, județ
MUREȘ,
înscris în CF nr. 51796-C1-U3, nr. cadastral
51796-C1-U3, în CF nr. 51796-C1-U6, nr. cadastral 51796-C1-U6 și în CF nr.
51796-C1-U4, nr. cadastral 51796-C1-U4,
în
suprafață utilă de 29,58 mp (din care 12,83
mp.
cabinet și 16,73 mp. părți comune),
precum
și cota parte aferentă din terenul de sub construcție, în suprafață de 42,89
mp.

Persoanele interesate vor depune documentele
necesare la sediul
Primăriei municipiului Târnăveni până în data de 9 septembrie  2016, ora 9,00.

Sunt considerate documente necesare pentru
participarea la licitație
:

A. pentru persoane juridice:

a) copii de pe certificatul de înmatriculare
eliberat de oficiul registrului comerțului, de pe actul constitutiv, inclusiv
de pe toate actele adiționale relevante și de pe certificatul de înregistrare
fiscală;

 b) scrisoare de bonitate financiară,
eliberată de o bancă comercială română;

 c) dovada privind achitarea tuturor
obligațiilor fiscale către bugetul general consolidat, prin prezentarea unui
certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent;

 d) declarație pe propria răspundere a
reprezentantului legal al persoanei juridice, din care să rezulte că aceasta nu
se află în litigii, reorganizare judiciară sau faliment;

 e) declarație pe propria răspundere,
din care să rezulte că nu este beneficiarul unui alt contract de cumpărare, în
condițiile OG 68/2008.

 f) împuternicire de la asociați pentru
reprezentantul legal al persoanei juridice;

 g) garanția de participare la licitație;

 h) taxa de participare la licitație.

B. pentru furnizorii de servicii medicale
persoane fizice:

a) copie de pe actul de identitate;

 b) copie de pe autorizația de
funcționare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de
constituire, după caz, din care rezultă că are obiect unic de activitate
furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activități conexe acestora;

 c) dovadă privind achitarea tuturor
obligațiilor fiscale către bugetul general consolidat, prin prezentarea unui
certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent;

 d) declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că nu
este beneficiarul unui alt contract de cumpărare, în condițiile OG 68/2008;

 e) garanția de participare la licitație;

 f) taxa de participare la licitație.

 Garanția de participare la licitație, stabilită la
suma de 1.175 euro, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni
nr. 80/26.05.2016 și se achită până în data de 09.09.2016, ora 9,00 în
contul RO 43 TREZ 4795006 XXX 006044 deschis la Trezorerie Târnăveni,
la cursul de schimb din ziua plății stabilit de BNR.

 Taxa de participare la licitație, stabilită la suma
de 1.175 euro, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr.
80/26.05.2016 și se achită până în data de 09.09.2016, ora 9,00 în contul RO 43
TREZ 4795006
XXX 006044 deschis la Trezoreria Târnăveni,
la cursul de schimb din ziua plă
ții stabilit de BNR.

Informații suplimentare și caiet de sarcini:  D-na Damian Carmen, telefon: 0265443208.

 

 

PRIMAR

Jrs. Megheșan Nicolae Sorin