nr. 26 din data 25.08.2016 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii efectuarii serviciului de management energetic

 

 

ROMÂNIA

 

 

JUDEȚUL MUREȘ

 

 

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

 

 

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 26/25.08.2016

 

 

privind aprobarea necesității
și oportunității efectuarii serviciului de management energetic

 

 

 

 

 

Consiliul Local al
Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 25 august
2016,

 

 

            Văzând  referatul 
cu nr. 15086/2016 întocmit de către ing.Chirila Monica;

 

 

            În baza
art.9 din Legea nr.121/2014 privind eficienta energetica;

 

 

            În
temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45
alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

 

 

 

Art.1. Se aprobă  necesitatea și oportunitatea efectuarii
serviciului de management energetic.

 

 

 

 

 

Art.2. Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului
Târnăveni.

 

 

           

 

 

 

 

 

        
Presedinte de sedinta

 

 

             Cirlea Emanoil

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 
Secretar

 

 

                                                                                              Stefan
Blanaru