nr. 27 din data 25.08.2016 privind aprobarea cotizatiei municipiului Tarnaveni, catre ADI ECOLECT MURES, pentru anul 2016

 

 

ROMÂNIA

 

 

JUDEȚUL MUREȘ

 

 

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

 

 

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                                                     

 

 

HOTĂRÂREA NR.27/25.08.2016

 

 

Privind
aprobarea cotizației municipiului Târnăveni, către ADI ECOLECT MUREȘ, pentru anul
2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit  în ședința ordinară din data de 25 august 2016.

 

 

            Conform
Hotărârii nr.3/25.04.2016 emisă de către A.D.I.
ž
ECOLECT MUREȘ ,  

 

 

            Văzând Referatul de specialitate întocmit de sing.Coros Elena din
cadrul Compartimentului Unitate Locală de Monitorizare, înregistrat cu nr.
16129/11.08.2016
,

 

 

            În
temeiul art. 36 alin. (6), art.38 și al art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările
și completările ulterioare,

 

 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

 

 

 

 

Art.1.  Se aprobă cotizația de 21.183 lei aferentă anului 2016, care va fi platită de
Municipiul Târnăveni către A.D.I. ž ECOLECT MUREȘ 
.

 

 

Art.2.
Începând cu data adoptarii prezentei hotarari se aboroga orice dispozitii contrare.

 

 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se
împuternice
ște Primarul
Muncipiului Târnăveni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Presedinte de sedinta

 

 

             Cirlea Emanoil

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 
Secretar

 

 

                                                                                              Stefan
Blanaru