nr. 29 din data 06.09.2016 privind aprobarea tarifelor practicate de S.C. Schuster Ecosal S.R.L.

R O M N I A

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

                                                                                                                     

 

 

H O T Ă R R E A nr. 29/06.09.2016

 

 

            Consiliul
local al municipiului Târn
ăveni, intrunit în ședința extraordinară din data de
06 septembrie 2016
.

            Văzând Referatul de specialitate intocmit de sing. Coros Elena din
cadrul Compartimentului Unitatea Locala de Monitorizare, inregistat cu  nr. 17.198/01.09.2016 intocmit de sing.Coros
Elena,

            În temeiul
art. 36 alin.(1) si al art.46 alin. (6) din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile si completarile ulteriare,

 

                                              
H O T A R A S T E :

 

            Art.1. Incepand cu data de 06 septembrie
2016 se aproba tarifele practicate de S.C. Schuster Ecosal S.R.L. conform
anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2.   Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari se abroga
orice dispozitii contrare.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se
împuternice
ște Primarul
Muncipiului Târnăveni.

  

 

                                  

 

                                                                                                          Presedinte
de sedinta

                                                                                                                  Cimpoca
Alin

 

 

  

                          Secretar

                     Stefan Blanaru

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  
Anexa la HCL nr.29/06.09.2016

 

 

 

TARIFE  pentru SERVICII DE SALUBRIZARE

valabile
incepand cu data de 06 septembrie 2016

                                                                                                                                      Nr.


crt 


DENUMIREA
ACTIVITĂȚII 


U.M. 


Tarif


 1Măturat manual străzi (se calculează întreaga
suprafaă )


 lei /1000mp8,551.1Măturat manual trotuare (se calculează întreaga
suprafată )


 lei /1000mp19,22Măturat mecanizat (se calculează întreaga
suprafață a străzii)


  


lei /1000mp7,73Întreținere străzi,trotuare,golit coșurilei /1000mp6,24Curățat rigole prin răzuire manualălei/oră11,15Curățat mecanizat zăpadalei/oră117,56Curățat manual zăpadalei/oră11,17Combaterea poleiului prin împrăștierea manuală a


materialului antiderapant din autobasculantă și remorcă 


lei/oră 


117,58Colectarea ,încărcarea , transportul și
descărcarea


reziduurilor rezultate de la salubrizarea stradală. 


lei/mc 


34,859Colectat și transportat  deșeuri municipale de la


 populație la statia de sortare a
Municipiului Târnăveni 


lei/pers/lună 


4,810Colectat și transportat  deșeuri municipale de la agenți
economici  și instituții publice la
statia de sortare a Municipiului Târnăveni.lei/mc52,2511Colectat ,încărcat,transportat și depozitat
deșeuri din


demolări și construcții . 


lei/mc 


30,712Chirie pubelă 
120 l    lei/buc/lună1,613Chirie pubelă de 240 llei/buc/lună3,514Chirie container de 1,1 mclei/buc/lună26,815Ecarisajlei/lună26416Material antiderapant : – nisip


                                    
– sarelei/tonă


lei/tonă70,0


282,0


 

Notă:

1. La tarifele din tabel se va adăuga TVA.

 2.Prestarea serviciilor de
salubrizare în Municipiul Târnăveni se face pe bază de comandă ,tabelul cu
tarife fiind anexă la comanda.