nr. 34 din data 29.09.2016 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achiziionarii unui imobil

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 34/29.09.2016

Privind aprobarea necesității și oportunității
achiziționării unui imobil

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în
ședința ordinară din data de 29.09.2016,

Văzând  referatul 
cu nr. 18492 din 22.09.2016 întocmit de către Secretarul municipiului
Tarnaveni
si adresa nr. 691/06.07.2016
inregistrata sub nr.13858/2016, Coreli Consult Ipurl,

În baza
Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;

În
temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45
alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă 
necesitatea și oportunitatea achiziționării imobilului (teren si
cladiri) žStadion Chimica Tarnaveni .

Art.2.
Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

    Presedinte de sedinta

  Cimpoca Alin

 

                  Avizeaza pentru legalitate

                      Secretar

                  Stefan Blanaru