nr. 35 din data 29.09.2016 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii serviciului de expertizare/evaluare imobile

 

 

ROMÂNIA

 

 

JUDEȚUL MUREȘ

 

 

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

 

 

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 35/29.09.2016

 

 

Privind aprobarea necesității și oportunității
achiziționării serviciului de expertizare/evaluare imobile

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din
data de 29.09. 2016,

 

 

            Văzând  referatul 
cu nr. 18493 din 22.09.2016 întocmit de către Secretarul municipiului
Tarnaveni,

 

 

            În baza Legii nr. 273/ 2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

            În temeiul art.
36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din
Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,

 

 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

 

 

 

            Art.1. Se aprobă  necesitatea și
oportunitatea achiziționării serviciului de expertizare/evaluare imobile din
domeniul public si privat al municipiului Tarnaveni.

 

 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
municipiului Târnăveni.

 

 

 

 

 

            Presedinte de sedinta

 

 

                    Cimpoca Alin

 

 

 

 

 

                                                                                     Avizeaza pentru legalitate

 

 

                                                                                                     Secretar

 

 

                                                                                              Stefan Blanaru