nr. 36 din data 29.09.2016 privind mandatul dat reprezentantului autoritatii pentru a vota in Adunarea Generala a A.D.I AQUA INVEST MURES, modificarea solutiilor tehnice cuprinse in Master Planul revizuit pentru sectorul de apa si canal, referitoare la unele unitati administrativ-teritoriale ale judeului Mures

 

 

ROMÂNIA

 

 

JUDEȚUL
MUREȘ

 

 

MUNICIPIUL
TARNAVENI

 

 

CONSILIUL
LOCAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 36/29.09.2016

 

 

 

 

 

privind mandatul dat reprezentantului autorității pentru a
vota în Adunarea Generală a A.D.I žAQUA INVEST MUREȘ ,
modificarea
solutiilor tehnice cuprinse în Master Planul revizuit pentru
sectorul de apă și
canal, referitoare la unele unităti administrativ-teritoriale ale județului
MUREȘ

 

 

 

 

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului
Tarnaveni, in sedinta ordinara din data de 29.09.2016;

 

 

Văzând referatul
nr.18.527/22.09.2016, intocmit de ing. Beleanu Celestin – Director Tehnic,
privind aprobarea Master Planului revizuit pentru sectorul de apă și canal al
județului MUREȘ, precum și avizele comisiilor de specialitate,

 

 

 Având în vedere dispozitiile art.5 alin. (2),
lit. a) si ale art.16 alin.(3) litera a) din Statutul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitar㠝Aqua Invest MUREȘ ,

 

 

 În conformitate cu prevederile art. 20 alin.(3) si ale art. 21 alin.(1)
din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠝Aqua Invest MUREȘ ,

 

 

 În temeiul art. 36 si art.45 din Legea nr.
215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și
completările ulterioare,

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE

 

 

 

 

 

 Art.1.
Se mandatează dl. Primar Meghesan Nicolae Sorin, reprezentantul Municipiului
Tarnaveni, să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară žAQUA INVEST MUREȘ , modificarea solutiilor tehnice cuprinse în
Master Planul revizuit pentru sectorul de apă și canal, referitoare la unele
unităti administrativ-teritoriale ale județului MUREȘ.

 

 

Art.2 Se mandatează
președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară žAQUA INVEST MUREȘ , să
semneze hotărârea Adunării Generale, în numele și pe seama membrilor săi.

 

 

         Art.3. Prezenta hotărâre se comunică
Instituției Prefectului – județul MUREȘ, Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară žAQUA INVEST MUREȘ  și d-lui Primar Meghesan Nicolae Sorin,
care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Presedinte de sedinta

 

 

                   Cimpoca Alin

 

 

 

 

 

                                                                                     Avizeaza pentru legalitate

 

 

                                                                                                     Secretar

 

 

                                                                                                Stefan Blanaru