nr. 38 din data 29.09.2016 privind aprobarea cofinantarii actualizate, aferenta obiectivului de investitii: Reabilitare/Modernizare strazi in municipiul Tarnaveni

 

 

R O M N I A

 

 

JUDEȚUL MUREȘ

 

 

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

 

 

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

H O T Ă R R E A nr. 38/29.09.2016

 

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului
Târnăveni în ședința ordinară din data de 29.09.2016;

 

 

            Avand in vedere:

 

 

–        
 Referatul  cu nr. 18490/21.09.2016 întocmit de ing. Muth
Teodor, șef serviciu Investiții, achiziții, servicii publice;

 

 

–        
OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de
dezvoltare locala;

 

 

–        
Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale a Administratie
Publice nr. 1851/2013 privind normele de aplicare a OUG 28/2013;

 

 

            În temeiul art. 44 alin. (1) din
Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare.

 

 

            În baza prevederilor art. 36 și art.
45, alin. 1, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

 

 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE

 

 

           

 

 

         Art. 1. Se aprobă  cofinanțarea actualizată,
aferentă obiectivului de investiții žReabilitare/Modernizare
străzi în municipiul Târnăveni 
în valoare de 193.189,44
lei, inclusiv TVA, pentru următoarele categorii de cheltuieli:

 

 

–         
Cheltuieli pentru obținerea și
amenajarea terenului,

 

 

–         
Studii de fezabilitate/Documentațiile de
avizare a lucrărilor de intervenții,

 

 

–         
Studiile de teren,

 

 

–         
Studiile de specialitate,

 

 

–         
Expertize tehnice și/sau audit
energetic,

 

 

–         
Asistența tehnică,

 

 

–         
Consultanță,

 

 

–         
Taxe pentru obținerea de
avize/acorduri/autorizații

 

 

–         
Organizarea procedurilor de achiziție,

 

 

–         
Active necorporale,

 

 

–         
Cheltuieli conexe organizării de
șantier,

 

 

–         
Comisioane, taxe, costuri credite

 

 

–         
Cheltuieli pentru probe tehnologice,

 

 

–         
Teste și predare la beneficiar.

 

 

 

 

 

            Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

 

 

 

 

 

 

 

            Presedinte de sedinta

 

 

                    Cimpoca Alin

 

 

 

 

 

                                                                                     Avizeaza pentru legalitate

 

 

                                                                                                  Secretar

 

 

                                                                                             Stefan Blanaru