nr. 39 din data 29.09.2016 privind validarea modificarilor efectuate prin Dispozitia Primarului nr. 952/19.09.2016 asupra bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2016 si rectificarea bugetului general consolidat al municipiului pe anul 2016

 

 

R O M N I A                                                                                          

 

 

JUDEȚUL MUREȘ

 

 

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

 

 

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 39/29.09.2016

 

 

privind
validarea modificărilor efectuate prin Dispoziția Primarului
nr. 952/19.09.2016 asupra bugetului general consolidat al municipiului
Târnăveni  pe anul 2016
  și rectificarea
bugetului general consolidat al 
municipiului pe anul 2016

 

 

 

 

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni în ședința 
ordinară din data de 29 septembrie 
2016;

 

 

Văzând
Referatul de specialitate la proiectul de hotărâre privind  validarea modificărilor efectuate prin
Dispoziția Primarului
nr. 952/19.09.2016 asupra bugetului general consolidat al municipiului
Târnăveni  pe anul 2016
  și rectificarea
bugetului general consolidat al 
municipiului pe anul 2016,
întocmit de director executiv “
Direcția economică  și înregistrat sub
nr. 18.552/22.09;

 

 

În baza prevederilor  Legii   nr.339/2015 
privind  bugetul de stat pe anul
2016
,
și a Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și
completările ulterioare;

 

 

În
temeiul art. 36 alin. (1) și (4) lit. a  , al 
art. 45 alin.(2), lit. a  și a art.115, alin.(1), lit. b   din Legea nr. 215 / 2001, privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;

 

 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

Art. 1. 
Se
validează modificările efectuate prin Dispoziția primarului nr.952/19.09.2016,
asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2016.

 

 

 Art. 2.  Se aprobă  Anexa nr.1 –
Bugetul general consolidat  al
municipiului Târnăveni pe anul 2016 conform modificărilor propuse în
 Referatul de
specialitate nr. 18.552/22.09.2016
la proiectul de hotărâre privind validarea modificărilor
efectuate prin Dispoziția Primarului
nr.952/19.09.2016
asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2016
și rectificarea bugetului general consolidat al  municipiului Târnăveni pe anul 2016.

 

 

Art. 
3.
   Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului
Târnăveni  prin  Direcția economică din cadrul unității
administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.

 

 

 

 

 

            Presedinte de sedinta

 

 

                    Cimpoca Alin

 

 

                                                                                     Avizeaza pentru legalitate

 

 

                                                                                                  Secretar

 

 

                                                                                             Stefan Blanaru