nr. 40 din data 29.09.2016 privind desemnarea doamnei Rusu Felicia ca reprezentant al Consiliului Local Tarnaveni pentru a face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor de director si director adjunct la unitati de invatamant din Tarnaveni

ROMÂNIA 
JUDEȚUL MUREȘ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 40/29.09.2016 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 29.09.2016,
 Văzând  raportul  cu nr.18459 din 22.09.2016 întocmit de către Secretarul municipiului Tarnaveni si  adresele nr.2211/15.09.2016 a Scolii Gimnaziale œTraian , nr.979/16.09.2016 a Scolii Gimnaziale nr.3 Tarnaveni, nr. 18281/19.09.2016 a Colegiului Tehnic, nr.1381/2016 a Scolii Gimnaziale “Avram Iancu”, 
nr.1474/2016 a Gradinitiei cu program prelungit nr.4 Tarnaveni si nr.2083/23.09.2016 a Liceului Teoretic “Andrei Barseanu” ;

În baza art.11 din Metodologia aprobata prin Ordinul 5080/2016; 

În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică  locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se desemneaza d-na Rusu Felicia ca reprezentant al Consiliului Local Tarnaveni pentru a face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor de director si director adjunct
la urmatoarele unitati de invatamant :

  • Scoala Gimnaziala žTraian  
  • Scoala Gimnaziala nr.3
  • Colegiul Tehnic Tarnaveni  
  • Scoala Gimanziala žAvram Iancu 
  • Gradinita cu program prelungit nr.4 Tarnaveni  
  • Liceul Teoretic žAndrei Barseanu 
  • Scoala Gimnaziala Vasile Moldovan.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
municipiului Târnăveni.

            Presedinte de sedinta

 

                   Cimpoca Alin

                                                                                  Avizeaza pentru legalitate

                                                                                                Secretar

                                                                                           Stefan Blanaru