ANUNT- Primaria Municipiului Tarnaveni organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de executie

Nr.  19643/ 07.10.2016

A N U N T

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNAVENI

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor
posturi
contractuale vacante de execuție

 

  Compartimentul Control Administrativ

– un post “ portar

  Serviciul Public de Asistenta Socială

– un post “ inspector specialitate grad II

– un post “ ingrijitor

  Serviciul Public Servicii Culturale “Casa de cultura žMihai Eminescu 

– un post “ muncitor calificat (fochist) treapta I

  Stația de Transfer Deșeuri Menajere

– un post “ muncitor calificat (mecanic) treapta IV

  Cantina de Ajutor Social

– un post “ muncitor calificat  (magazioner) treapta
IV

  Creșa

– 2 posturi “ educator 

– un post – asistent  medical 

– 2 posturi – infirmieră

– un post “ bucătar

 

CONDITII
NECESARE OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE:

CONDIȚII GENERALE:

  Poate ocupa un post vacant sau temporar
vacant persoana care îndeplinește  condițiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor
contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011,
cu
modificările și completările ulterioare:

    a) are cetățenia română, cetățenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic
European și domiciliul în România;

    b) cunoaște limba română,
scris și vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de
prevederile legale;

    d)
are capacitate deplină de exercițiu;

    e)
are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de
unitățile sanitare abilitate;

    f) îndeplinește condițiile de studii și, după
caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos
la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru
săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra
autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei
infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

CONDITII SPECIFICE:

 

  Compartimentul Control Administrativ

·        
portar


studii medii/generale

– cu sau fără
vechime

 

  Serviciul Public de Asistenta Socială

·        
inspector specialitate grad II

studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

– minimum
1 an vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului  

 

·        
îngrijitor

studii generale

– cu sau fără
vechime

 

  Serviciul Public Servicii Culturale “Casa de cultura žMihai Eminescu 

·        
muncitor calificat treapta I

studii generale /
medii


calificare
în
meseria  de fochist

– minimum 9 ani vechime în meserie

 

  Stația de Transfer Deșeuri Menajere

·        
muncitor calificat treapta IV


studii medii/generale,


calificare
în
meseria  de l
ăcătuș-mecanic

– cu sau fără
vechime în meserie

 

  Cantina de Ajutor Social

·        
muncitor calificat treapta I


studii medii

– minimum 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării
postului.

 

 
Creșa

·        
educator

– studii superioare în domeniul pedagogic absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă

– cu sau fără vechime în specialitate studiilor necesare ocupării
postului

 

·        
asistent  medical 

– studii sanitare absolvite cu diplomă: școală
sanitară postliceală sau echivalentă

– cu sau fără vechime în specialitate studiilor necesare ocupării
postului

 

·        
infirmiera

– studii medii

– cu sau fără vechime în specialitate studiilor necesare ocupării
postului

 

·        
bucatar

studii generale /
medii

– certificat de calificare profesionala in meseria de
bucatar

– cu sau fără vechime în meserie

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta
un dosar de concurs care va conține următoarele documente, conf art. 6 din HGR
nr. 286/2011: 

   a) cerere de
înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției
publice organizatoare;

   b) copia actului de identitate
sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

   c) copiile documentelor care să
ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea
condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția
publică;

   d) carnetul de muncă sau, după
caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în
specialitatea studiilor, în copie;

   e) cazierul judiciar sau o
declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcția pentru care candidează;

   f) adeverință medicală care să
ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
unitățile sanitare abilitate;

   g) curriculum vitae;

Adeverința
care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele
emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul
Sănătății.

             În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul
declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe
propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la
data desfășurării primei probe a concursului.

            Actele prevăzute vor fi prezentate și în original în
vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

          Concursul  constă din 2 probe și se va desfășura conform
calendarului:

– Termenul limită
de depunere a dosarelor de înscriere este de 10 zile lucrătoare de la data afișării  anunțului, respectiv  28.10.2016, orele 15,00, la sediul
instituției, P-ța Primăriei, nr. 7, Municipiul Târnăveni,

– proba scrisă: în data   de 07.11. 2016, orele 10,00 la sediul
instituției,

– interviul: în data 09.11. 2016 ora 10,00
la sediul instituției.

DEPUNEREA DOSARULUI, RELAȚII SUPLIMENTARE LA
SEDIUL INSTITUȚIEI DIN MUNICIPIUL TÂRNĂVENI, P-ȚA PRIMĂRIEI, NR. 7, CAMERĂ
NR.26 “ SERVICIUL ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE .

PERSOANA DE CONTACT : D-NA MACARIE VIORICA, CONSILIER
“ telefon 0265/443400

int. 35.

 

PRIMAR,

  Nicolae-Sorin
Megheșan

 

Anexa la anuntul 
Nr. 12545/ 15.06.2016

 

BIBLIOGRAFIA   DE CONCURS

PROPUSA
PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  VACANTE:

   

Bibliografie comuna        

        1. Legea nr.    477/2004 privind Codul de conduita al
personalului contractual din autoritatile si institutiile publice,

        2. Legea nr. 215/2001 actualizata,
privind administratia publica locala, republicata, cu completarile si
modificarile ulterioare.

 

I.                  
Bibliografie pentru
ocuparea  postulurilor vacante  din cadrul 
Compartimentului Control
Administrativ

  portar

1.      Legea nr. 333/2003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modific[rile si
completarile ulterioare

II.               
Bibliografie pentru
ocuparea  postulurilor vacante  din cadrul 
Serviciul Public de Asistenta
Socială

  inspector specialitate grad II

1.     
Ordonanta  nr.
68/2003-privind  serviciile sociale,
actualizata;

2.     
Legea 
292/2011-Legea asistentei sociale, actualizata.

 

  îngrijitor

1.     
Legea 
securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile  si completarile ulterioare

2.     
Legea nr 132/2010, privind  colectarea selectiva  a deseurilor in institutiile publice.

 

III.            
Bibliografie pentru
ocuparea  postului vacant din cadrul  Serviciul Public
Servicii Culturale “Casa de cultura žMihai Eminescu 

  muncitor calificat treapta I

1.     
Curs
de calificare pentru ocupatia fochist

       

IV.            
Bibliografie pentru
ocuparea  postului vacant din cadrul Stației de Transfer Deșeuri Menajere

  muncitor calificat treapta IV

2.      Ghid privind Statiile de Transfer pentru
deseuri municipale solide (clasificarea deseurilor).

3.      Lacatusaria de mana “ Tomas Gross , editura
Gutinul  -operatiile de lacatuserie

 

V.               
 Bibliografie
pentru ocuparea  postului vacant din
cadrul Cantinei de Ajutor Social

  muncitor calificat treapta I

1.     
Legea
22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si
raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici,
autoritatilor si institutiilor publice, actualizata.

2.      Notiuni Fundamentale de Igiena “ dr.Nicolae
Poll si dr. Adriana Serban –  cap. 2.1.5.
Termene de valabilitate, 2.1.6.Falsificarea alimentelor, 2.2.2.Alterarea
alimentelor, 2.2.3.Contaminarea alimentelor, Depozitarea alimentelor pag.49 “
pag.56.

 

VI.            
Bibliografie pentru
ocuparea  posturilor vacante  din cadrul 
Creșei

  EDUCATOR:

            1.
Legea nr 292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile ulterioare

            2. Legea nr. 116/2002 privind  privind 
prevenirea  si combaterea
marginalizarii sociale, cu modificarile ulterioare,

            3. Legea 272/2004 privind protectia si promovarea  drepturilor copilului , cu modificarile  ulterioare, republicata,

            4. Legea nr 263/2007 privind infiintarea, organizarea si
functionarea  creselor- Publicata  cu completarile si modificarile ulterioare,

          5. HG 1252/2012 privind
aprobarea  Metodologiei  de organizare 
si functionare a creselor  si
a  altor unitati  de educatie 
timpurie  anteprescolara;

            6. Legea Educatiei nationale nr.1/2011 cu
modificarile  si completarile ulterioare;

          7. Activitati de invatare  pentru copii foarte mici  0-3 ani- Ghid pentru activitati
zilnice-editor Carolyn Rutsch, editura VANDEMODE, 2005-UNICEF PROGRAMUL
,,Promovarea  educatiei Timpurii ™.

          8. Manual de formare a specialistului
in copilaria  timpurie-editura Humanitas
2009.

 

  ASISTENT MEDICAL

1. Ordinul nr. 1001/2016
privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire  si limitarea infectiilor asociate asitentei
medicale in unitatile sanitare
;

2. Ghid de nursing-
sub redactia  Lucretia Titirca ,  Editura œ Viata Medicala Romaneasca ;

3. Urgente medico-
chirurgicale Sinteze- Lucretia Titirca ;

4. Nursing –
Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistenti medicali- sub
redactia  Lucretia Titirca “ Editura
Viata Romaneasca;

5. Ordonanta de
Urgenta  nr. 144/2008 privind exercitarea
profesiei de asistent medical
generalist, a
profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și
funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și
Asistenților Medicali din România. 

 

  INFIRMIERA

         1.Ordinul MSP nr. 261/2007 pentru
aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in
unitatile sanitare, cu modificarile si completarile  ulterioare ,

2.Ordinul MSP
nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor
rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor
pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități
medicale, 

3. Ordinul nr.
1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru
ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor, cu modificarile si
completarile ulterioare,

4. HG nr 1252/2012
privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a
altor unitati de educatie timpurie anteprescolara.

            

 

  BUCATAR

1.Ordinul nr.
1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru
ocrotirea , educarea si instruirea copiilor si tinerilor ,

2.Ordinul nr.
1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și
școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase
pentru copii și adolescenți,

3. Noțiuni
fundamentale de igienă, de Dr. Nicolae Poll și Dr. Adriana Șerban

4. ARTA CULINARA,
de dr. Georgeta Comnea-Seniatinischi, Magdalena Gheorghe “ Cap. 3.  Sfaturi si Lămuriri privind prepararea
alimentelor.

 

P R I M A R

Jrs. Meghesan Nicolae Sorin