nr. 41 din data 27.10.2016 privind revocarea HCL nr. 60/ 30.04.2015(predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire pod rutier peste râul Târnava Mică – Târnăveni, judeţul Mureş”)

ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA nr .41/27.10.2016

privind revocarea HCL nr. 60/ 30.04.2015(predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire pod rutier peste râul Târnava Mică – Târnăveni, judeţul Mureş”)

 

       Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 27.10.2016;

Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Târnăveni nr. 60/ 30.04.2016; OMDRAP nr. 657/ 9.05.2016 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii şi sumele alocate acestora pentru finanţarea Programului naţional de dezvoltare locală, pentru judeţul Mureş, în perioada 2016- 2019 si Expunerea de motive nr. 19661/ 7.10.2016 a Direcţiei tehnice, Urbanism, Amenajarea Teritoriului.

În conformitate cu prevederile OG nr 16/19.08.2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii“C.N.I.” S.A;

            În temeiul art. 36, si art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                HOTĂRĂŞTE:

 Art.1. Se revoca HCL nr. 60/ 30.04.2015 privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol,  a amplasamentului „Pod rutier km 24+047”,  situat în municipiul Târnăveni şi aflat în administrarea Consiliului local Târnăveni, în lungime totală de 40,10 m şi lăţime între parapeţi  de 8,50 m, identificat potrivit Planului de Situaţie anexat,  liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii „Construire pod rutier peste râul Târnava Mică – Târnăveni, judeţul Mureş”

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul municipiului Târnăveni.

 

Presedinte de sedinta

     Ciulea Pavel

                                                                                                                      Secretar

                                                                                                              Stefan Blanaru