nr. 42 din data 27.10.2016 privind aprobarea închirierii unui număr de 5 păşuni aparţinând domeniului privat al municipiului Târnăveni

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRĂREA Nr.42/27.10.2016
privind aprobarea închirierii unui număr de 5 păşuni aparţinând domeniului privat al municipiului Târnăveni

Consiliul local al Municipiului Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 27 octombrie 2016;

Văzând raportul de specialitate întocmit de Comisia de elaborare privind aprobarea închirierii unui numar de 5 păşuni rămase libere, aparţinând domeniului privat al municipiului Târnăveni, înregistrat sub nr.20265/ 18.10.2016;  

În temeiul OUG.nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente, a HG. nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.34/2013,

În baza art. 36 alin.1, alin 2 lit.c, alin.5 lit.a; art.45 alin.3; art.115 alin.1 lit.b şi art. 123 alin.2 din Legea administraţiei publice locale nr.215/200, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a păşunilor proprietatea privată a municipiului Târnăveni identificate in Anexa 1 care face parte integranta din prezenta.

Art. 2. Se aprobă Caietul de sarcini şi Instrucţiunile ofertanţilor privind închirierea prin licitaţie publică a păşunilor, modelul de Contract de închiriere, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta.

Art. 3. Se modifică Comisia de licitaţie pentru încheierea contractelor de închiriere a păşunilor proprietate privată a Municipiului Târnăveni  constituită prin art.4 din Hotararea consililui local nr. 22/27.02.2014 , în sensul înlocuirii d-nei. Raţiu Adnana- consilier juridic cu d-na. Ignat Ancuţa- consilier juridic în cadrul Compartiment de specialitate pentru proiecte cu finanţare internaţională.

Art. 4. Se împuterniceşte primarul municipiului Târnăveni să semneze contractele de închiriere pentru păşunile aflate în domeniul privat al municipiului Târnăveni

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

Presedinte de sedinta
   Ciulea Pavel

                                                                                                                      Secretar 
                                                                                                                 Stefan Blanaru