nr. 43 din data 27.10. 2016 privind aprobarea cuantumului chiriei pentru locuinţele situate în imobilul din municipiul Târnăveni, str. Aleea Gării, nr. 15, realizate prin ’’Programul de construire de locuinţe pentru tineret destinate închirieri ’’ şi a cotei autorităţii publice locale (%), aplicabilă la valoarea de înlocuire a locuinţelor, titularilor de contracte care au împlinit vârsta de 35 ani

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ 
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 43/ 27.10. 2016
privind aprobarea cuantumului chiriei pentru locuinţele situate în imobilul din municipiul Târnăveni, str. Aleea Gării, nr. 15, realizate prin ’’Programul de construire de locuinţe pentru tineret destinate închirieri ’’ şi a cotei autorităţii publice locale (%), aplicabilă la valoarea de înlocuire a locuinţelor, titularilor de contracte care au împlinit vârsta de 35 ani,

                                                                                                                     

Consiliul local al Municipiului Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 27 octombrie 2016;

Văzând Raportul de specialitate întocmit de consilier Damian Carmen în cadrul Direcţiei Economice privind aprobarea cuantumului chiriei pentru locuinţele situate în imobilul din municipiul Târnăveni, str. Aleea Gării, nr. 15, realizate prin ’’Programul de construire de locuinţe pentru tineret destinate închirieri ’’ şi a cotei autorităţii publice locale (%), aplicabilă la valoarea de înlocuire a locuinţelor, titularilor de contracte care au împlinit vârsta de 35 ani, înregistrat sub nr.20293 / 18.10.2016.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.251/2016 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

În temeiul art.36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a  şi art.45 alin.1  din din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă cota de 1%, aplicabilă la valoarea de înlocuire a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în Municipiul Târnăveni, titularilor de contracte care au împlinit vârsta de 35 ani,.

Art.2. Se aprobă cuantumul chiriei pentru locuinţele situate în imobilul din municipiul Târnăveni, str. Aleea Gării, nr. 15, realizate prin ’’Programul de construire de locuinţe pentru tineret destinate închirieri ’’ , conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuterniceşte Primarul municipiului Târnăveni să încheie acte adiţionale la contractele de închiriere prevăzute la art.2 din prezenta hotărâre.

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îsi încetează efectele prevederile HCL nr.31/2014.

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

Presedinte de sedinta
    Ciulea Pavel

                                                                                                                      Secretar
                                                                                                                 Stefan Blanaru