nr. 44 din data 27.10.2016 privind preluarea în domeniul public al Municipiului Târnăveni a unui teren extravilan în suprafaţă totală de 2 ha, situat pe teritoriul satului Bobohalma

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂREA nr. 44/27.10.2016
privind preluarea în domeniul public al Municipiului Târnăveni a unui teren extravilan în suprafaţă totală de 2 ha, situat pe teritoriul satului Bobohalma

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în şedinţa ordinară din 27 octombrie 2016;

Văzând referatul nr. 19662/7.10.2016, întocmit de Rusu Felicia- compartiment Patrimoniu;

În conformitate cu prevederile art.112 alin.(2) din Legea nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale, modificată şi completată;

În temeiul art. 36 alin. (1) şi al  art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă preluarea în domeniul public al Municipiului Târnăveni a unui teren extravilan în suprafaţă totală de 2 ha, situat pe teritoriul municipiului Tarnaveni – satul Bobohalma.

Art. 2. Se împuterniceşte primarul municipiului Târnăveni să semneze Protocolul de predare-primire încheiat între Gimnaziul de Stat „Traian” şi Municipiul Târnăveni pentru terenul extravilan în suprafaţă totală de 2 ha.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

Presedinte de sedinta
Ciulea Pavel

                                                                                                                      Secretar
                                                                                                                Stefan Blanaru