nr. 45 din data 27.10.2016 privind numirea in functia de expert local pentru romi

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 45/27.10.2016

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 27 octombrie 2016.

Văzând Referatul nr. 20451/19.10.2016 întocmit de secretarul municipiului Târnăveni.

În baza prevederilor H.G. nr.430/2001 privind Strategia Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor;

În temeiul art. 36 alin. (1) şi al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Începând cu data de 1 noiembrie 2016 se aprobă numirea dlui Lucaci Alexandru în funcţia de expert local pentru romi, cu o indemnizaţie lunară brută de  750 lei.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

 

Presedinte de sedinta
    Ciulea Pavel

                                                                                                                      Secretar
                                                                                                                 Stefan Blanaru