nr. 46 din data 27.10.2016 privind aprobarea unificarii a trei imobile (teren)

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂREA NR. 46/27.10.2016
privind aprobarea unificarii a trei imobile (teren)

 Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.10.2016;

Văzând  Referatul de specialitate cu nr.20400/19.10.2016, întocmit de domnul  Petru Ovidiu din cadrul Compartimentului Cadastru.

Conform dispozițiilor Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 36 şi al art.45  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare,

 HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă  unificarea urmatoarelor imobile (teren):

  • F. 54426 Târnăveni, nr. cad. 412/4
  • F. 54429 Târnăveni, nr. cad. 412/5
  • F. 54430 Târnăveni, nr. cad. 412/6

în suprafață totală de 1500 mp

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii, se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.

 

Presedinte de sedinta
   Ciulea Pavel

                                                                                                                      Secretar
                                                                                                                   Stefan Blanaru