nr. 47 din data 27.10.2016 privind aprobarea suprafețelor unor imobile care fac parte din domeniul public al municipiului Târnăveni și care vor fi înscrise provizoriu în cartea funciară

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 47/27.10.2016
privind aprobarea suprafețelor unor imobile care fac parte din domeniul public al municipiului Târnăveni și care vor fi înscrise provizoriu în cartea funciară

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 octombrie 2016;

Văzând  Referatul de specialitate cu nr. 20398/19.10.2016, întocmit de sing. Petru Ovidiu din cadrul Compartimentului Cadastru și Bancă de Date Urbane.

În conformitate cu dispozițiile art.155 alin.(3) din Ordinul nr.700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c) şi al art.45 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă suprafețele imobilelor care vor fi înscrise provizoriu în cartea funciară și care fac parte din domeniul public, după cum urmează:

Nr.crt. Denumirea bunului Adresă amplasament Suprafața imobilului
1 Magazie de cereale  și teren intravilan Bobohalma,  fn 731 mp
2 Cimitir Str. Movilei,  fn. 6117 mp
3 Teren zona verde Str. CFR,  fn. 1591 mp

 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește  primarul municipiului Târnăveni.

 

 

Presedinte de sedinta
Ciulea Pavel

                                                                                                                      Secretar
                                                                                                               Stefan Blanaru