nr. 48 din data 27.10.2016 privind aprobarea suprafetelor de teren ale unor imobile aflate in domeniul public al municipiului Tarnaveni

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 48/27.10.2016
 privind aprobarea suprafetelor de teren ale unor imobile aflate in domeniul public al municipiului Tarnaveni

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în şedinţa ordinară din data de  27 august 2016;

Văzând referatul nr. 20399/19.10.2016, întocmit de dl. sing. Petru Ovidiu din cadrul Compartimentului cadastru și banca de date urbane ;        

 În temeiul art. 36 şi al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

 Art.1. Se aproba suprafetele de teren ale imobilelor aflate in domeniul public al municipiului Tarnaveni, cuprinse in tabelul de mai jos, rezultate in urma masuratorilor de precizie, conform planurilor de amplasament si delimitare anexate:

Nr.crt Cod de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii, sau dării în folosinţă Valoare de inventar Situaţia juridică actuală Suprafaţă din măsurata
1. 1.6.2 Grădinița cu program prelungit nr. 4

Teren intravilan

Str. Republicii, nr. 34 1929   Primăria Târnăveni 1639 mp
2. 1.6.2 Teren intravilan (zone verzi, scuare) Zona restaurant Târnava-mag. Profi     Patrimoniul Cons. Local, HCL 58/1999 3128 mp
3. 1.6. 2 Școala Generală Botorca + anexe

Teren intravilan

Str. Calea Mediașului, nr. 24 1956   Primăria Târnăveni 4330 mp
4. 1.6.2. Teren intravilan Zona Casa de Cultură ( parc, zone verzi)     Patrimoniul Cons. Local, HCL 58/1999 7550 mp
5. 1.6.2 Cimitir eroi

Teren intravilan

Str. Victor Babeș, 

NR. 2

    Patrimoniul Cons. Local, HCL 58/1999 209 mp
6. 1.3.7.1   Piața Obor     Patrimoniul Cons. Local, HCL 58/1999 4074 mp
7. 1.6.2 Teren intravilan Poarta III Gecsat     Patrimoniul Cons. Local, HCL 58/1999 Parcela 1
S = 8072 mp Parcela 2
S = 11002 mp

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.

 

Presedinte de sedinta
     Ciulea Pavel

                                                                                                                      Secretar
                                                                                                               Stefan Blanaru