nr. 49 din data 27.10.2016 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii unor lucrari, servicii si produse pe anul 2016

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 49 /27.10.2016

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 27.10.1016;

Văzând  referatul  cu nr. 20501 din 20.10.2016 întocmit de către şef serviciu Investiţii, achiziţii, servicii publice – ing. Muth Teodor;

În temeiul Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 45, alin. 1 şi art 36,  alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă     necesitatea şi   oportunitatea   achiziţionării unor lucrări, servicii şi produse pe anul 2016, dupa cum urmeaza:

  • Centrală telefonică
  • Intocmirea documentaţiei pentru obţinerea avizelor la obiectivul de investiţii “Construire pod rutier nou peste râul Târnava Mică – municipiul Târnăveni

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului  Târnăveni.

Presedinte de sedinta
     Ciulea Pavel

                                                                                                                      Secretar
                                                                                                                Stefan Blanaru