nr. 50 – privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni la data de 30.09.2016

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 50/27.10.2016
privind  aprobarea  execuţiei  bugetului general consolidat  al municipiului Târnăveni  la data de 30.09.2016

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 27 octombrie 2016;

Văzând Referatul de specialitate privind  aprobarea  execuţiei  bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  la data de 30.09. 2016  întocmit în cadrul  Direcţiei economice și înregistrat sub nr. 20.435/19.10.2016;

În baza art. 49 alin (12)din  Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1) şi al  art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al municipiului Târnăveni la data de 30.09.2016, conform anexelor nr. 1 – 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al municipiului Târnăveni la data de 30.09.2016, conform anexelor nr. 4 – 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile al municipiului Târnăveni la data de 30.09.2016, conform anexelor nr. 7 – 9, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

Presedinte de sedinta
     Ciulea Pavel

                                                                                                                      Secretar
                                                                                                                     Stefan Blanaru