nr. 51 – privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2016

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.51/27.10.2016
privind rectificarea bugetului general consolidat al  municipiului Târnăveni  pe anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa  ordinară din data de 27 octombrie 2016;

Văzând Referatul de specialitate la proiectul de hotărâre rectificarea bugetului general consolidat al  municipiului pe anul 2016, întocmit de director executiv – Direcţia economică  și înregistrat sub nr. 20.490/20.10.2016 și Referatul de specialitate  nr. 20.502/20.10.2016  privind aprobarea achiziționării unor produse, servicii și lucrări cuprinse în Lista obiectivelor de investiții pe anul 2016 cu finanțare din bugetul local, întocmit în cadrul Serviciului Investiții, Achiziții, Servicii Publice;

În baza prevederilor  Legii   nr.339/2015  privind  bugetul de stat pe anul 2016, și a Legii finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1) și (4) lit.”a” , al  art. 45 alin.(2), lit.”a” și a art.115, alin.(1), lit.”b”  din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.   Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2016 conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.

 

 

Presedinte de sedinta
     Ciulea Pavel

                                                                                                                      Secretar
                                                                                                               Stefan Blanaru