nr. 52 -privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL  LOCAL
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

HOTĂRÂREA  NR.52/27.10.2016
privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”

          Consiliul Local al Municipiului Târnăveni in sedinta ordinara din data de 27.10.2016,

        Văzând expunerea de motive nr.20807/ 25.10.2016, privind aprobarea aderării unor unităţi  administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”,

        Având  în vedere prevederile art. 8, alin. (2), lit. „c” şi art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi ale art. 10 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, precum si cele ale art. 11, art. 36 alin. (2) lit. „e” şi alin. (7) lit. „c” , din Legea nr. 215/2001,

       Ținând cont de prevederile art. 13 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”,

        În temeiul art. 45  si art.36 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

         Art.1. Se încuviinţează aderarea la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” a comunelor Băla, Ideciu de Jos și Hodac din judeţul Mureș.

        Art.2. Se mandatează domnul Nicolae Sorin MEGHEŞAN, reprezentant al Municipiului Târnăveni în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, să voteze conform Art.1.

       Art.3. Se mandatează domnul Péter Ferenc, Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” să semneze Actul Adiţional la Actul Constitutiv și la Statutul Asociaţiei.

       Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”.

 

 

 

 

Presedinte de sedinta
     Ciulea Pavel

                                                                                                                      Secretar
                                                                                                               Stefan Blanaru