Concurs pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului

ROMANIA

JUD.
MURES

MUN.
TARNAVENI

PRIMARIA

Nr. 21391/03.11.2016

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
TÂRNĂVENI

ANUNȚĂ

CONCURS PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCȚII PUBLICE DE
EXECUȚIE VACANTE

DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL
PRIMARULUI

 

1.     
Consilier clasa I gradul profesional debutant din
cadrul Serviciului Buget Contabilitate

2.     
Inspector clasa I gradul profesional asistent  din cadrul Serviciului Impozite și Taxe.

3.     
Consilier juridic clasa I gradul profesional superior
din cadrul Compartimentului Urmărire Creanțe.

4.     
Consilier clasa I gradul profesional superior din
cadrul Compartiment Investitii

5.     
Consilier clasa I gradul profesional superior din
cadrul Compartiment Achiziții Publice

6.     
Inspector clasa I gradul profesional debutant din
cadrul Compartiment Transport Public Local

7.     
Consilier clasa I gradul profesional superior din
cadrul Compartimentului de Specialitate pentru Proiecte cu Finanțare
Internațională.

8.     
Consilier clasa I gradul profesional superior din
cadrul Compartimentului Informatică

9.     
Consilier juridic 
clasa I gradul profesional principal din cadrul Compartimentului Centrul
de Informare pentru Cetațeni

10.  Polițist
local clasa III gradul profesional superior din cadrul Serviciului Ordine și
Liniște Publică și Paza Bunurilor “Politia Locala

11.  Polițist
local clasa III gradul profesional asistent din cadrul Serviciului Ordine și
Liniște Publică și Paza Bunurilor- Politia Locala

 

  Condiții de participare la concurs :

Condiții generale:

     
candidații trebuie să îndeplinească condițiile
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor
publici (r2):


 1. să aibă cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale
  Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și
  domiciliul în România;

 2. să cunoască limba română, scris și vorbit;

 3. să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 4. să aibă o capacitate deplină de exercițiu;

 5. să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care
  candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de
  familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 6. să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau
  alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

 7. să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei
  infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității,
  infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică
  înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni
  săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției
  publice;

 8. să îndeplinească condițiile specifice pentru ocuparea funcției
  publice;

 9. să nu fi fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat
  contractual individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7
  ani;

 10. să nu fi desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este
  definită prin lege.

 

Condiții specifice:

1.     
Consilier
clasa I gradul profesional debutant din cadrul Serviciului Buget Contabilitate

     
studii
universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe
economice

      fără
vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului

     
cunoștințe operare pe calculator: nivel
solicitat nivel de bază.

 

2.     
Inspector
clasa I gradul profesional asistent  din
cadrul Serviciului Impozite și Taxe.

     
studii universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă în domeniul științe economice

     
vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcției publice – minimum 1 an;

     
cunoștințe operare pe calculator: nivel
solicitat nivel de bază.

 

3.     
Consilier
juridic clasa I gradul profesional superior din cadrul Compartimentului
Urmărire Creanțe.

     
studii
universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul
științe juridice;

     
vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcției publice – minimum 9 ani;

     
cunoștințe operare pe calculator: nivel
solicitat nivel de bază.

 

4.     
Consilier
clasa I gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Investitii

     
studii
universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

     
vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcției publice – minimum 9 ani;

     
cunoștințe operare pe calculator: nivel
solicitat nivel de bază.

 

5.     
Consilier
clasa I gradul profesional superior din cadrul Compartimentului  Achiziții Publice

     
studii
universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă ;

     
vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcției publice – minimum 9 ani;

     
cunoștințe operare pe calculator: nivel
solicitat nivel de bază.

 

6.     
Inspector
clasa I gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului Transport
Public Local

     
studii
universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

     
fără vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului

     
cunoștințe operare pe calculator: nivel
solicitat nivel de bază.

 

7.     
Consilier
clasa I gradul profesional superior din cadrul Compartimentului de Specialitate
pentru Proiecte cu Finanțare Internațională.

     
studii
universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
în domeniul științe inginerești;

     
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcției publice – minimum 9 ani;

     
cunoștințe operare pe calculator: nivel
solicitat nivel de bază.

 

8.     
Consilier
clasa I gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Informatică

     
studii
universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
“ în domeniul informatică, inginerie calculatoare și
tehnologia informației;

     
vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcției publice – minimum 9 ani;

 

9.     
Consilier
juridic  clasa I gradul profesional
principal din cadrul Compartimentului Centrul de Informare pentru Cetațeni

     
studii
universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul
științe juridice;

     
vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcției publice – minimum 5 ani;

     
cunoștințe operare pe calculator: nivel
solicitat nivel de bază.

 

10. 
Polițist
local clasa III gradul profesional superior din cadrul Serviciului Ordine și
Liniște Publică și Paza Bunurilor

     
studii medii, absolvite cu diplomă de
bacalaureat; 

     
vechime minimă în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcției publice “ 9 ani;

     
aptitudini  fizice (rezistenta,  efort )- barem minimal

     
postul presupune 
efectuarea de  deplasari in teren

     
disponibilitate  pentru lucrul 
peste program si in conditii de stres

 

11. 
Polițist
local clasa III gradul profesional asistent din cadrul Serviciului Ordine și
Liniște Publică și Paza Bunurilor

     
studii medii, absolvite cu diplomă de
bacalaureat; 

     
vechime minimă în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcției publice “ 6 luni;

     
aptitudini  fizice (rezistenta,  efort )- barem minimal

     
postul presupune 
efectuarea de  deplasari in teren

     
disponibilitate
 pentru lucrul  peste program 
și în condiții de stres

 

  ACTE NECESARE:

 COPIA
ACTULUI  DE  IDENTITATE;

 FORMULAR DE ÎNSCRIERE;

 COPIILE DIPLOMELOR DE STUDII ȘI ALE ALTOR ACTE CARE
ATESTĂ EFECTUAREA UNOR SPECIALIZĂRI;

 COPIA  CARNETULUI 
DE MUNCA SAU, DUPA CAZ, O ADEVERINȚĂ CARE SĂ ATESTE VECHIMEA ÎN
SPECIALITATEA STUDIILOR NECESARE OCUPARII FUNCTIEI PUBLICE;

 ADEVERINȚA
CARE SĂ ATESTE STAREA DE SĂNĂTATE CORESPUNZĂTOARE, ELIBERATA CU CEL MULT 6 LUNI ANTERIOR DERULARII CONCURSULUI DE CATRE MEDICUL DE FAMILIE AL CANDIDATULUI SAU DE CATRE UNITATILE SANITARE ABILITATE;

 CAZIERUL JUDICIAR;

 DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE SAU ADEVERINȚA CARE SĂ
ATESTE CĂ NU  A DESFASURAT
ACTIVITĂȚI  DE POLIȚIE  POLITICĂ.

 

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretarul comisiei de concurs. 

 

Data de desfășurare a
concursului
 :   proba
scrisă 05.12.2016, orele 10,00;

                                                          
    – proba fizica 07.12.2016,
orele 10,00 (numai  pentru 
posturile de politist local) ;

                                                   – interviu  09.12.2016, orele 12,00;

Dosarul de concurs se depune de către candidați în termen de
20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, respectiv.

Locul  de  desfașurare a 
concursului:
 sediul
instituției, Municipiul Târnăveni, strada Piața Primăriei , nr. 7.

 

DEPUNEREA DOSARULUI, RELAȚII SUPLIMENTARE ȘI  FORMULARUL DE ÎNSCRIERE LA CAMERĂ NR.26
SERVICIUL ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE, 

TELEFON 0265/443400.

 

            
PRIMAR,

NICOLAE-SORIN
MEGHEȘAN

 

 

 

 

 

 

  Bibliografia de
concurs

Bibliografia
comun
ă

1.      Legea
nr. 188 /1999 (r2)
privind Statutul funcționarilor publici, cu modificarile si completarile
ulterioare;

2.      Legea nr.7/2004 (r1)
privind Codul de conduită al funcționarilor publici, cu modificarile si
completarile ulterioare;

3.      Legea administrației
publice locale, nr. 215/2001 (r1), cu modificarile si completarile ulterioare;

 


Bibliografie pentru ocuparea funcției
publice


de Consilier clasa I gradul profesional
debutant din cadrul Serviciului Buget Contabilitate

 


 1. Legea contabilității nr.82/1991, r4
  cu modificările și completările ulterioare

 2. Legea nr.273/2006 -privind finanțele
  publice locale,cu modificările și completările ulterioare

 3. Ordinul M.F.  nr.1917/2005 privind aprobarea Normelor
  metodologice privind organizarea și conducerea contabilității
  instituțiilor publice,  Planul de
  conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a
  acestuia, cu modificările și completările ulterioare

 4. O.M.F. nr.1792/2002 pentru aprobarea
  Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata
  cheltuielilor institutiilor publice,precum si organizarea, evidenta si
  raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările și
  completările ulterioare

 


  Bibliografie pentru ocuparea funcției
  publice

de Inspector clasa I gradul profesional
asistent  din cadrul Serviciului Impozite
și Taxe

 


 1. Legea
  nr.227/ 2015 privind Codul fiscal, Titlul IX- Impozite și taxe locale, cu
  modificările și completările ulterioare

 2. Hotararea Guvernului nr. 1/2016  pentru aprobarea Normelor metodologice
  de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal(Titlul IX-Impozite
  și taxe locale)
   

 3. Legea nr.273/2006 -privind finanțele publice locale,cu modificările și
  completările ulterioare

 


Bibliografie pentru ocuparea funcției
publice


de Consilier juridic clasa I gradul
profesional superior din cadrul Compartimentului Urmărire Creanțe

 


 1. Legea
  nr.227/ 2015 privind Codul fiscal, Titlul IX- Impozite și taxe locale, cu
  modificările și completările ulterioare

 2. Hotararea Guvernului nr. 1/2016  pentru aprobarea Normelor metodologice
  de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal(Titlul IX-Impozite
  și taxe locale)
   

 3. Legea nr.273/2006 -privind finanțele publice locale, cu modificările
  și completările ulterioare

 4. Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală


Bibliografie pentru ocuparea funcției publice

de Consilier clasa I gradul profesional
superior din cadrul Compartiment Investitii

 


 1. HGR nr.2731l994 privind
  aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și
  instalațiilor aferente acestora, cu modificările și completările
  ulterioare.

 2. HGR nr.2812008 privind
  aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico – economice aferente
  investițiilor publice, precum și a structurii
  și metodologiei de elaborare a devizului general
  pentru obiectivele de 
  investiții
  și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare.

 3. Legea
  nr. 98/2016 privind achizitiile publice

 4. HGR
  nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor
  referitoare la atribuirea contractului de achizitie
  publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
  din 02.06.2016

 


Bibliografie pentru ocuparea funcției
publice


de Consilier clasa I gradul profesional
superior din cadrul Compartiment Achiziții Publice

 


 1. Legea
  nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

 2. HGR
  nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor
  referitoare la atribuirea contractului de achizitie
  publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice din
  02.06.2016

 3. Legea
  100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii 

 4. Legea
  nr. 101/2016 privind privind remediile și căile de atac în materie de
  atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale
  și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii,
  precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de
  Soluționare a Contestațiilor 

 


Bibliografie pentru ocuparea funcției
publice


de Inspector clasa I gradul profesional
debutant din cadrul Compartiment Transport Public Local

 


 1. Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local si Ordinul nr. 353/2007 pentru
  aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007

 2. OG nr.27/ 31 august 2011, privind transporturile
  rutiere, cu modificările și
  completările ulterioare;

 3. Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități
  publice;

 


Bibliografie pentru ocuparea funcției
publice


de Consilier clasa I gradul profesional
superior din cadrul Compartimentului de Specialitate pentru Proiecte cu
Finanțare Internațională

 

1.      OUG nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și
sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene
și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificarile si
completarile ulterioare;

2.      Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regionala in
Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;

3.      Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

4.      HGR nr. 395/2016 privind normele metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice din
02.06.2016

5.       OUG  nr.
63/1999, cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României
de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente
acestora, cu modificarile ulterioare;

6.      OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a
instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul
convergentă, cu modificarile ulterioare;

 


Bibliografie pentru ocuparea funcției
publice


de Consilier clasa I gradul profesional
superior din cadrul Compartimentului Informatică

 


 1. A.S. Tannenbaum Rețele de
  calculatoare Ediția a IV-a, Ed.
  Byblos 2003

 2. M. Meyers, Manualul
  network+Administrarea și depanarea rețelelor, Ed. Rosetti Educational, 2008

 


Bibliografie pentru ocuparea funcției
publice


de Consilier juridic  clasa I gradul profesional principal din
cadrul Compartimentului Centrul de Informare pentru Cetațeni

 

1.     
Legea nr. 544 din
2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

2.     
Legea
nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare;

3.      OG nr.27/2002 privind reglementarea activității de
soluționare a petițiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

4.      Codul civil

5.      Codul de procedura civila

 

 Bibliografie pentru ocuparea funcției publice

de Polițist local clasa III gradul
profesional superior  și Polițist local
clasa III gradul profesional asistent din cadrul Serviciului Ordine și Liniște
Publică și Paza Bunurilor

 


 1. Legea
  nr.155/2010- Legea politiei locale, cu modificările și completările
  ulterioare

 2. HG
  nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si
  functionare a politiei locale.

 3. Legea
  nr.61/1991/(r)  privind sanctionarea
  faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si
  linistii publice, cu modificările și completările ulterioare

 4. O.G
  nr. 2 din 12 iulie 2001 – privind regimul juridic al contraventiilor, cu
  modificările și completările ulterioare

 5. Legea
  nr.17/1996 modificata prin LEGEA nr.180/2016 privind regimul armelor de
  foc si munitiilor  Cap. III-Uzul de
  arma.

 

 

 

 

 

            
PRIMAR,

NICOLAE-SORIN
MEGHEȘAN