Primăria Municipiului Târnăveni organizează concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator public

ANUNŢ

Primăria Municipiului Târnăveni 

organizează  concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de 

administrator public

 

         Concursul este  organizat cu respectarea prevederilor art. 112 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 215/2001 cu privire la Administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, H.C.L. al municipiului Târnăveni nr. 76/2012 modificată prin HCL nr. 21/2016, art. 26 alin (7) şi (8) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, H.G nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator public, persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 

Condiţii generale de participare:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română scris şi vorbit;
 3. are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile medicale abilitate;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 8. nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii / criterii specifice de participare:

 1. Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,
 2. Cunoştinţe operare calculator.
 3. Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minim 3 ani;
 4. Abilităţi, calităţi şi aptitudini: aptitudini privind organizarea şi coordonarea, analiză şi sinteză, planificare şi acţiune strategică, control şi depistare a deficienţelor, abilităţi de comunicare şi adaptabilitate la situaţiile neprevăzute, de a evita şi rezolva stările conflictuale etc.;
 5. Capacitatea de exprimare (scris, vorbit, citit ) în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională, cel puţin nivel mediu;
 6. Disponibilitate pentru deplasări, delegaţii.

 

Dosarul de concurs trebuie să conţină:

 • Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare,
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atest[ identitatea, potrivit legii, după caz,
 • Curriculum vitae european,
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 
 • Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 
 • Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 
 • Proiectul de management elaborat pentru perioada 2017-2020, va cuprinde: strategii, programe, proiecte, măsuri  ce vor fi avute în perioada de executare a contractului, estimări asupra posibilităţilor de realizare a obiectivelor, propuneri de îmbunătăţire şi utilizare a tuturor factorilor implicaţi în transformarea, modernizarea şi dezvoltarea urbană, creşterea economică, gestionarea fondurilor publice şi perspectiva gradului de absorbţie a fondurilor europene.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Conditii de desfăsurare a concursului:

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, la sediul Primăriei municipiului Târnăveni, Piaţa Primăriei  nr. 7.

Proba scrisă are loc în data de 06.01.2017, ora 10 la sediul Primăriei municipiului Târnăveni, Piaţa Primăriei  nr. 7, camera 6.

Interviul se susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Data şi ora susţinerii interviului se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Organizare Salarizare Resurse Umane (telefon: 0265-443400 int. 35) din cadrul Primăriei Municipiului Târnăveni, (luni–joi între orele 7,00–15,15; vineri între orele 7,00–14,00).

BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului de administrator public: 

 1. Legea nr. 215/2001 privind   administatia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 2. Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile  publice, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 3. Legea nr. 273 /2006 privind finantele publice locale cu modificarile   si completarile ulterioare;
 4. Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata cu modificarile si completarile  ulterioare;
 5. Ordinul ministrului finantelor publice nr.1917/2005 pentru aprobarea normelor  metodologice privind organizarea  si conducerea contabila a institutiilor publice , Planul  de conturi  pentru institutiile  publice si instructiunile  de aplicare a acestuia, cu modificarile  si completarile ulterioare;
 6. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 
 7. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
 8. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 9. Legea nr. 213/1998 privind  proprietatea publica si regimul  juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 10. Ordonanta de Urgenta a Guernului nr 54/ 2006 privind regimul  contractelor de  concesiune  de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 11. Legea nr 51/ 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 12. Ordinul 1792/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea , lichidarea, ordonantarea  si plata cheltuielilor  institutiilor publice , precum si organizarea , evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 13. Legea 350/ 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice  alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile ulterioare.
 14. Lege nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificarile completarile ulterioare ;
 15. Lege nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicata, cu modificarile completarile ulterioare.

 

PRIMAR,

MEGHEŞAN NICOLAE SORIN