CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE DE CONDUCERE VACANTA DE ŞEF SERVICIU LA SERVICIUL ORDINE ŞI LINIŞTE PUBLICĂ ŞI PAZA BUNURILOR –POLIŢIA LOCALĂ

 

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI, JUDETUL MUREŞ

ANUNŢĂ

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE DE CONDUCERE VACANTA  DE ŞEF SERVICIU  LA SERVICIUL ORDINE ŞI LINIŞTE PUBLICĂ ŞI PAZA BUNURILOR POLIŢIA LOCALĂ DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

 

 • Condiţii de participare la concurs :

Condiţii generale:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2)
 • să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • să aibă o capacitate deplină de exerciţiu;
 • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
 • să îndeplinească condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 • să nu fi fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractual individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii specifice:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice,
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 2 ani.

 

 • ACTE NECESARE:
 • COPIA ACTULUI DE  IDENTITATE;
 • FORMULAR DE ÎNSCRIERE;
 • COPIILE DE PE DIPLOMELE DE STUDII ŞI ALTE ACTE CARE ATESTĂ EFECTUAREA UNOR SPECIALIZĂRI;
 • COPIA CARNETULUI  DE MUNCA SAU, DUPA CAZ, O ADEVERINŢĂ CARE SĂ ATESTE VECHIMEA ÎN SPECIALITATE ;
 • ADEVERINŢA CARE SĂ ATESTE STAREA DE SĂNĂTATE CORESPUNZĂTOARE ;
 • COPIA FIŞEI DE EVALUARE A PERFOMANŢELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE  SAU DUPĂ CAZ, RECOMANDAREA DE LA ULTIMUL LOC DE MUNCĂ; 
 • CAZIERUL JUDICIAR;
 • DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE SAU ADEVERINŢA CARE SĂ ATESTE CĂ NU A DESFASURAT ACTIVITĂŢI  DE POLIŢIE  POLITICĂ.

(Copiile de pe acte se vor prezenta însotite de documentele originale sau în copii legalizate)

 • Condiţiile de desfăşurare a concursului:

Data de desfăşurare a concursului :  – proba scrisă 06.02.2017, orele 10,00;

                                                                – interviu  08.02.2017, orele 14,00.

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Locul  de  desfaşurare a  concursului  : sediul instituţiei, Municipiul Târnăveni, strada Piaţa Primăriei , nr. 7.

 DEPUNEREA DOSARULUI, RELAŢII SUPLIMENTARE ŞI  FORMULARUL DE ÎNSCRIERE LA CAMERĂ NR.26 – SERVICIUL ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE, TELEFON 0265/443400.

 

 

PRIMAR,

NICOLAE-SORIN MEGHEŞAN

 

  

Bibliografia de concurs

pentru ocuparea funcției publice de conducere de ŞEF SERVICIU LA SERVICIUL ORDINE ŞI LINIŞTE PUBLICĂ ŞI PAZA BUNURILOR

 Legea nr. 215/2001  administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (R2), cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr.7/2004, privind Codul de Conduită al funcționarilor publici, republicată;
 3. Legea nr.155/2010 poliției locale;
 4. H.G. nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale;
 5. Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. Legea nr.17/1996 modificata prin LEGEA nr.180/2016 privind regimul armelor de foc si munitiilor Cap. III-Uzul de arma. uzul de armă: art.46-52;
 8. Legea nr.4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive cu modificarile si completarile ulterioare;
 9. O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor;
 10. O.G. nr.55/2002 privind regimul juridic al sanctiunilor prestarii unei activitati in folosul comunitatii;
 11. O.U.G.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificarile si completarile ulterioare;
 12. O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 13. LEGEA nr.15/2016 privind prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun.
 14. LEGEA 12/1990 , Art.1 si 3 – privind protejarea populatiei impotriva unor activitati de productie, comert sau prestari de servicii ilicite.        
 15. Codul Penal – Infracțiunea – art.15-17; Încăierarea – art.198; Distrugerea – art.253; Distrugerea calificată – art.254; Distrugerea din culpă – art.255; Ultrajul – art.257; Infracțiuni de serviciu – art.295-309; Infracțiuni de corupție – art.289-294; Infracțiuni contra ordinii și liniștii publice – art.367-375;

PRIMAR,  NICOLAE-SORIN MEGHEŞAN