nr. 1 din 09.01.2017 – privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al municipiului Târnăveni pe anul 2016 din excedentul bugetar al bugetului local al municipiului Târnăveni înregistrat la sfârșitul anului 2016

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.1 din 09.01.2017
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al municipiului Târnăveni pe anul 2016 din excedentul bugetar al bugetului local al municipiului Târnăveni înregistrat la sfârșitul anului 2016

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa  extraordinară din data de 9 ianuarie  2017;

Văzând Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al municipiului Târnăveni pe anul 2016 din excedentul bugetar al bugetului local al municipiului Târnăveni înregistrat la sfârșitul anului 2016, întocmit de director executiv – Direcţia economică  și înregistrat sub nr. 250/05.01.2016;

În baza prevederilor  art.5 din din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor  publice locale, nr.2890/21.12.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2016;

În temeiul art. 36 alin. (1) și (4) lit.”a” , al  art. 45 alin.(2), lit.”a” și a art.115, alin.(1), lit.”b”  din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.  Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al municipiului Târnăveni pe anul 2016 din excedentul bugetar al bugetului local al municipiului Târnăveni înregistrat la sfârșitul anului 2016, în sumă de 1.204.568,82 lei.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.     

                Presedinte de sedinta
                         Gligor Dorin

                                                                                                                      Secretar
                                                                                                                   Stefan Blanaru