nr. 2 din 26.01.2017 – privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea serelor din str. Victor Babes, municipiul Tarnaveni”.

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                         
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 2 /26.01.2017
privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea serelor din str. Victor Babes, municipiul Tarnaveni”.

            Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 26.01.2017;

            Văzând  Referatul  cu nr. 661 din 10.01.2017 întocmit de ing. Muth Teodor, şef serviciu Investiţii, achiziţii şi servicii publice;

            În temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

            În baza prevederilor art. 45, alin. 1 şi art 36,  alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂŞTE

 Art. 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii Modernizarea serelor din str. Victor Babes, municipiul Tarnaveni

 Art. 2. Se aprobă  indicatorii tehnico- economici aferenti obiectivului de investiţii Modernizarea serelor din str. Victor Babes, municipiul Tarnaveni

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei:

a. Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA (lei)
(în preţuri – 15.12.2016, 1 euro = 4,5202 lei curs BNR)

370.368 lei cu T.V.A
81.936,19 euro cu T.V.A

            – construcţii-montaj (C+M);
            291.957 lei  cu TVA ,
reprezentând 64.589,39 euro cu T.V.A.

b. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M):
            – anul I – întreaga investiţie
            370.368 ( Val totală)  lei / 291.957 (Val. constr. Montaj) lei (cu T.V.A.)
            81.936,19 euro / 64.589,39 euro (cu T.V.A.)

c. Durata de realizare:
– 3 luni de la eliberarea Autorizaţiei de construire

d. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice):

 • Sera de flori  
  Suprafata                               525,00 mp
  Inaltime tirant                            2,35 m
  Inaltime coama                          4,7  m  
 •  Cladirea anexa
  Suprafata amenajata              72,88 mp
  Suprafata anvelopare            127,80 mp

            Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

           Preşedinte de şedinţă
           
Gligor Dorin  Petru

                                                                 Avizează pentru legalitate                                                                                                       Secretar,
                                                                             Stefan Blanaru