nr. 3 din 26.01.2017 – privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziţia Primarului nr. 1823/27.12.2016 asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2016

R O M Â N I A                                                                
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.3/26.01.2017
privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziţia Primarului nr. 1823/27.12.2016 asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2016 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa  ordinară din data de 26 ianuarie  2017;

Văzând Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind  validarea modificărilor efectuate prin Dispoziţia Primarului nr. 1823/27.12.2016 asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2016, întocmit de director executiv – Direcţia economică  și înregistrat sub nr. 1.488/17.01.2017;

În baza prevederilor  Hotărârii Guvernului nr.975/21.12.2016 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale produse de inundații, și a Legii finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1) și (4) lit.”a” , al  art. 45 alin.(2), lit.”a” și a art.115, alin.(1), lit.”b”  din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.  Se validează modificările efectuate prin Dispoziţia primarului nr.1823/27.12.2016, asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2016.

 Art. 2.  Se aprobă  Anexa nr.1 – Bugetul general consolidat  al municipiului Târnăveni pe anul 2016 conform modificărilor propuse în  Raportul  de specialitate nr. 1488/17.01.2017  la proiectul de hotărâre privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziţia Primarului nr.1823/27.12.2016 asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2016.

Art.  3.   Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.  

           Preşedinte de şedinţă
           
Gligor Dorin  Petru

                                                                   Avizează pentru legalitate
                                                                                         Secretar,
                                                                                 Stefan Blanaru