nr. 4 din 26.01.2017 – privind majorarea impozitului pe clădiri datorat pentru imobilul situat în municipiul Târnăveni str Viitorului nr. 13 F începând cu 01.01.2017

R O M Â N I A                                                                                         
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 4 din 26 ianuarie 2017
privind majorarea impozitului pe clădiri datorat pentru imobilul situat în municipiul Târnăveni str Viitorului nr. 13 F începând cu 01.01.2017

 Consiliul local al Municipiului Târnăveni întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 ianuarie 2017;

Având în vedere raportul de specialitate privind majorarea impozitului pe clădiri datorat pentru imobilul situat în municipiul Târnăveni str Viitorului nr. 13 F începând cu 01.01.2017 înregistrat sub nr. 23551/08.12.2016, întocmit de consilier Barbu Elena Cristina;

 În baza art. 14 din Regulamentul privind stabilirea condiţiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreţinute de pe raza municipiului Târnăveni, aprobat prin HCL nr. 149/23.12.2015;

În temeiul prevederilor art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul de procedură fiscală;

În conformitate art. 36 alin. (1), alin (4), lit.c şi art. 45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.  Se aprobă majorarea impozitului pe clădiri datorat pentru imobilul situat în municipiul Târnăveni, str. Viitorului, nr. 13F (parter + 4 etaje) cu un procent de 200%, începând cu 01 ianuarie 2017.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuterniceşte Primarul municipiului Târnăveni prin direcţiile şi serviciile din cadrul aparatului de specialitate.          

 

           Preşedinte de şedinţă
           
Gligor Dorin  Petru

                                                                                    Avizează pentru legalitate
                                                                                                       Secretar,
                                                                             Stefan Blanaru