nr. 11 din 26.01.2017 privind aprobarea tarifului de depozitare a deseuri menajere in Depozitul de deseuri nepericuloase de la Sighisoara

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

                                                   HOTARAREA  NR. 11/26.01.2017

                Consiliul local al municipiului Târnăveni intrunit în şedinţa ordinară din data de 26..01.2017;

                Văzând Referatul de specialitate intocmit de sing.Coros Elena din cadrul Compartimentului Unitate Locala de Monitorizare, inregistat cu nr. 1475/17.01.2017;

                In temeiul Legii nr.384/2013 privind aprobarea O.G. nr. 31/2013 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, anexa nr.2 si a Ordinului nr. 2413/2016 privind  Metodologia de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu, Capitolul IV:

                În baza prevederilor art. 36 alin. (6) si al art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica al.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001;

H O T A R A S T E : 

Art.1.  Se aproba tariful de depozitare a deseuri menajere in Depozitul de deseuri nepericuloase de la  Sighisoara in valoare de 143,99 lei/tona plus TVA.

Art.2. Tariful aprobat mai sus se aplica in perioada 01.01.2017 si pana la incheierea contractului intre Operatorul Depozitului  de deseuri nepericuloase  de la Sanpaul si Municipiul Tarnaveni.  

Art.3. Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se abroga Hotararea Consiliului Local al Municipiului Tarnaveni nr. 88/30.07.2015.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceşte Primarul Muncipiului Târnăveni.                                        

 

 

 

 

                Presedinte de sedinta

                   Gligor Dorin Petru                                      

 

                                                                                                                        Avizeaza pentru legalitate              

                                                                                                Secretar,

                                                                                                                                             Blanaru Stefan