nr.12 din 26.01.2017 privind operatiuni preliminare concesionarii serviciului public de salubrizare care intra in competenta municipiului Tarnaveni

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI  
CONSILIUL LOCAL

 

HOTARAREA  NR.12/26.01.2017

 

            Consiliul local al municipiului Târnăveni intrunit în şedinţa ordinară din data de 26.01.2017;

            Văzând Referatul de specialitate intocmit de sing.Coros Elena din cadrul Compartimentului Unitate Locala de Monitorizare, inregistat cu nr. 1773/19.01.2017;

            In temeiul Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii, HG nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări si concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii si a HCL 43/31.01.2016;

            În baza prevederilor art. 36 alin. (6) si al art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica al.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001;

 

H O T A R A S T E : 

 

            Art.1.  Se aproba Raportul privind studiul de fundamentare a deciziei de concesionare.

            Art.2. Se aproba Studiul privind fundamentarea şi stabilirea solutiilor optime de gestiune a activităţilor serviciului public de salubrizare care intră în competenţa UAT Târnăveni.

            Art.3. Se desemneaza Comisia de coordonare si supervizare pentru pregatirea si planificarea contractului de concesiune, in urmatoarea cmponenta:

  • Presedinte Director Beleanu Celestin
  • membru Groza Razvan
  • membru Muth Rodica
  • membru Muth Teodor
  • membru Coros Marilena

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceşte Primarul Muncipiului Târnăveni.                                     

 

 

            Presedinte de sedinta

            Gligor Dorin Petru    

                                                                                                  Avizeaza pentru legalitate 

                                                                                                               Secretar,

                                                                                                          Blanaru Stefan

 

 

 Studiul privind fundamentarea şi stabilirea solutiilor optime de gestiune a activităţilor serviciului public de salubrizare care intră în competenţa UAT Târnăveni.