nr. 13 din 26.01.2017 privind aprobarea dezmembrarii unui teren

R O M Â N I A

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                          

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 13/26.01.2017

 

 Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în şedinţa ordinară din 26 ianuarie 2017.

Văzând referatul nr. 1764/19.01.2017 întocmit de ing. Petru Ovidiu din cadrul Compartimentului Cadastru și Bancă de Date Urbane;

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1) şi al  art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

 Art.1. Se aprobă dezlipirea  imobilului înscris în  C.F. 55337 Târnăveni, nr. cad. 55337, conform planului de delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire se împuterniceşte primarul municipiului Târnăveni.

 

 

 

                Preşedinte de şedinţă,

             Gligor Dorin Petru

 

               Avizează pentru legalitate

          Secretar,

     Stefan Blanaru