nr. 14 din 26.01.2017 prind aprobarea apartamentarii unui imobil construit

R O M Â N I A

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                          

CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂREA NR.14/26.01.2017

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în şedinţa ordinară din 26 ianuarie 2017.

Văzând referatul nr. 1766/19.01.2017 întocmit de ing. Petru Ovidiu din cadrul Compartimentului Cadastru ș Bancă de Date Urbane;

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1) şi al  art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

 Art.1. Se aprobă apartamentarea construcției situate în municipiul Târnăveni, str. Republicii, nr. 84 și stabilirea de  cote părți teren  aferent în urma apartamentării construcției conform documentatiei cadastrale  din anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire se împuterniceşte primarul municipiului Târnăveni.

 

 

                Preşedinte de şedinţă,

             Gligor Dorin Petru

 

               Avizează pentru legalitate

          Secretar,

     Stefan Blanaru