nr. 15 din 26.01.2017 privind aprobarea Planului de acţiuni privind lucrările de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activităţi în folosul comunităţii în anul 2017

ROMÂNIA   
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI  
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA  NR. 15/26.01.2017 
privind aprobarea Planului de acţiuni privind lucrările de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activităţi în folosul comunităţii în anul 2017

 

 

                Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 26 ianuarie 2017;

                Văzând Referatul de specialitate privind aprobarea Planului de acţiuni a lucrărilor de interes local  pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activităţi în folosul comunităţii în anul 2017, întocmit de Directorul executiv al  Serviciului Public de Asistenţă Socială, înregistrat sub nr.171/04.01.2017;

                În temeiul art.36 alin.(1) şi alin.(6) lit. a) şi al art.45 alin.(1) din Legea nr.215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

                Art.1. Se aprobă Planul de acţiuni privind lucrările de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activităţi în folosul comunităţii în anul 2017, conform  Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

 

                Preşedinte de şedinţă,
                 Gligor Dorin Petru  

                                                             Avizează pentru legalitate
                                                                         Secretar,
                                                                     Blănaru Ştefan

 

Planul de acţiuni privind lucrările de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activităţi în folosul comunităţii în anul 2017