nr. 16 din 26.01.2017 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială în anul 2017

ROMÂNIA                                                                            

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                                    

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA  NR. 16/26.01.2017
privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială în anul 2017

                 Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 26 ianuarie 2017;

                Văzând Referatul de specialitate privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale acordate în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială-2016, întocmit de Directorul executiv al  Serviciului Public de Asistenţă Socială, înregistrat sub nr.728/11.01.2017;

                În temeiul art.36 alin.(1) şi alin.(6) lit. a) şi al art.45 alin.(1) din Legea nr.215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Planul anual de acţiune privind serviciile sociale acordate în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială în anul 2017, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

                Preşedinte de şedinţă,

                Gligor Dorin Petru                                                              Avizează pentru legalitate

                                                                                                                                               Secretar,

                                                                                                                                   Blănaru Ştefan

 

 Planul anual de acţiune privind serviciile sociale acordate în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială în anul 2017