nr. 17 din 26.01.2017 privind alegerea viceprimarului

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI         

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr.17/26 ianuarie 2017
privind alegerea viceprimarului

 

          Consiliul local municipiului Târnăveni întrunit în şedinţa la data de  26 ianuarie 2017;

                Având în vedere art. 11 alin. (1) din Ordonanţa nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului- cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată şi modificată prin Legea nr.673/2002;

           În temeiul prevederilor art. 45 alin. (5), art. 57 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare    

H O T Ă R Ă Ş T E:

                Articol unic. Se alege domnul Sim Florin, în funcţia de  viceprimar al municipiului  Târnăveni.              

               

 

                Preşedinte de şedinţă,

             Gligor Dorin Petru

 

               Avizează pentru legalitate

          Secretar,

     Stefan Blanaru