nr. 5 din 26.01.2017 – privind propunerea de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului municipiului Târnăveni pentru perioada 1 ianuarie – 4 mai 2016

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

HOTĂRÂREA nr.5/26 ianuarie 2017
privind propunerea de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului municipiului Târnăveni pentru perioada 1 ianuarie  – 4 mai 2016

            Consiliul local al Municipiul Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 26 ianuarie 2017;

            Văzând referatul de specialitate al Serviciului O.S.R.U., înregistrat sub nr.  1725/18.01.2017;

În conformitate cu prevederile art. 107 alin. (2) lit. d), art. 108 din Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici şi a Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;

            In baza  art. 36 alin. (3) lit. b) şi art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1. Se propune evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului municipiului Târnăveni, pentru perioada 1 ianuarie  – 4 mai 2016, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2  Evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului municipiului Târnăveni se  face de către Primarul Municipiului Târnăveni,  pe baza propunerii Consiliului Local, conform anexei la prezenta hotărâre.

  Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

           Preşedinte de şedinţă
           
Gligor Dorin  Petru

 

                                                                                    Avizează pentru legalitate

                                                                                                       Secretar,
                                                                                                   Stefan Blanaru

Anexa – Raport de evaluare a performantelor individuale ale functionarilor publici