nr. 7 din 26.01.2017 – privind transformarea unor posturi din statele de funcţii ale serviciilor publice de interes local, în vederea promovării personalului contractual

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL   

HOTĂRÂREA  nr.7/26.01.2017

Consiliul local al Municipiului Târnăveni, în şedinţa ordinară din data de 26 ianuarie 2017;

Văzând referatul de specialitate nr. 1728 din 18.01.2017 şi nr. 1881 din 20.01.2017 a Serviciului Organizare Salarizare Resurse Umane, privind aprobarea transformării unor posturi din cadrul serviciilor publice de interes local şi aparatul de specialitate al primarului,

Cu respectarea prevederilor HGR nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 107 alin. 2 lit. b din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,  republicată 2,

Potrivit prevederilor Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,

În temeiul art. 36 alin. (3) lit. b) art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărăşte: 

Art.1. (1) Se aprobă transformarea unor posturi din statele de funcţii ale serviciilor publice de interes local, în vederea promovării personalului contractual încadrat pe aceste posturi, în grade sau trepte profesionale de nivel imediat superior, după cum urmează:

Serviciul Public de Asistenta Sociala – Centrul Social Comunitar pentru Persoane Vârstnice:
– Transformarea postului de inspector specialitate gradul II (S), în inspector specialitate gradul I (S),

Staţia de Transfer Deşeuri Menajere:
– Transformarea  postului de muncitor salubrizare treapta II, în muncitor salubrizare treapta I,
Transformarea postului de muncitor salubrizare treapta III, în muncitor salubrizare treapta II,

Sector Intretinere Reparatii Strazi:
– Transformarea postului de inspector specialitate gradul I (S), în inspector specialitate gradul IA (S),
– Transformarea postului de mecanic treapta II, în mecanic treapta I,
– Transformarea  postului de fochist treapta II, în fochist treapta I,

Serviciul Administrația Piețelor:
– Transformarea postului de lucrător comercial  treapta III, în lucrator comercial treapta II

Biblioteca Municipala:
– Transformarea postului de bibliotecar gradul I (S), în bibliotecar gradul IA (S),

(2) Se aprobă transformarea unui post contractual vacant din statul de funcţii al Serviciului Public de Asistenta Sociala – Compartiment Consiliere Servicii Sociale, din post de nivel superior în post de nivel inferior, după cum urmează:
– Transformarea postului de inspector specialitate gradul II (S), în inspector specialitate gradul debutant (S),

(3) Se aprobă transformarea unei funcţii publice vacante de execuţie din statul de funcţii al Compartimentului Centrul de Informare pentru Cetăţeni din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni, din funcţie publică de nivel superior în funcţie publică de nivel inferior, după cum urmează:
– Transformarea funcţiei publice de consilier juridic clasa I grad profesional principal (S), în consilier juridic clasa I grad profesional asistent (S),

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni care prin aparatul de specialitate, respectiv Serviciul Organizare Salarizare Resurse Umane, va proceda la elaborarea statelor de funcţii ale serviciilor publice de interes local si aparatului de specialitate al primarului, cu modificările prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

 

           Preşedinte de şedinţă
           
Gligor Dorin  Petru

                                                                                    Avizează pentru legalitate
                                                                                                 Secretar,
                                                                                            Stefan Blanaru