nr. 8 din 26.01.2017 – privind aprobarea Actului aditional nr.2 al Protocolului privind constituirea Punctului de lucru al S.P.C.E.E.P.S. Mureş

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.8/26.01.2017

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în şedinţa ordinară din 26.01.2017.

Văzând Raportul nr.1619/18.01.2017 întocmit de secretarul municipiului Târnăveni.

În baza dipoziţiilor:

  • Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate;
  • Hotărârii Guvernului 1693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea  şi  evidenţa  paşapoartelor  simple;
  • Legii nr.677/2001pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d) şi e) , alin(6) pct.12 şi 19, alin (7) lit.a) şi al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

 Art.1. Se aprobă Actul aditional nr.2 la Protocolul privind constituirea Punctului de lucru al S.P.C.E.E.P.S. Mureş, în municipiul Târnăveni, nr.45.600/VI din 05.11.2012 si nr.22394 din 05.11.2012, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire se împuterniceşte primarul municipiului Târnăveni.

 

            Preşedinte de şedinţă
               Gligor Dorin Petru

 

Avizează pentru legalitate

             Secretar,
          Stefan Blanaru

 

 

 

 

R O M A N I A

JUDETUL MURES

MUNICIPIUL TARNAVENI

P R I M A R I A

NR.1619/18.01.2017

 

 

 

 

R A P O R T

 

 

 

         Prin Hotararea Consiliului Local nr.63/2012 s-a aprobat constituirea Punctului de lucru al S.P.C.E.E.P.S. Mureş, în municipiul Târnăveni.

         Conform Actului aditional nr.1 al acestui Protocol, s-a stabilit ca Punctul de lucru al S.P.C.E.E.P.S. Mureş sa functioneze in sediul Primariei municipiului Tarnaveni.

          Prin adresa nr.50232/VIII din 17.01.2017 a Prefecturi Mures, s-a comunicat acordul pentru mutarea sediului punctului de lucru  al SCEEPS Mures din sediul Primariei Tarnaveni in sediul unde functioneaza in prezent SPCLEP Tarnaveni – Str.22 decembrie nr.2.

In acest sens, este necesara incheierea unui nou act aditional al Protocolululi aprobat prin HCL nr.63/20012; act aditional pe care il supunem dezbaterii si adoptarii Consiliului local Tarnaveni.

 

 

                                               Secretar

                                        Stefan Blanaru