nr. 9 din 26.01.2017 privind desfiintarea Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta al municipiului Târnăveni

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 9/26.01.2017
privind desfiintarea Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta al municipiului Târnăveni

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 ianuarie 2017;

                Văzând  Referatul de specialitate cu nr. 988/13.01.2017, întocmit de către domnul  Brătean Cristian, din cadrul Compartimentului Protecție Civilă .

                Vazand Avizul ISU Mures  nr.2/SVSU/MS din 08.12.2016;

                Conform dispozițiilor art. 32 al.5 din  Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare. 

                În temeiul art. 36 alin.(1) şi al art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă  Desfiintarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al municipiului Târnăveni.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.

 

 

       Preşedinte de şedinţă,

                    Gligor Dorin Petru

                                                                                                                            

 

     Avizează pentru legalitate
                   Secretar,
              Stefan Blanaru