nr. 20 din 13.02.2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici actualizati, pentru obiectivul de investitii „Alimentare cu apa a cartierului Botorca din municipiul Tarnaveni”

R O M Â N I A

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 20/13.02.2017

 

                Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa extraordinară din data de 13.02.2017;

                Văzând  Referatul  cu nr. 2886/02.02.2017 întocmit de ing. Muth Teodor, şef birou Investiţii, achiziţii, servicii publice;

                În temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

                În baza prevederilor art. art 36,  alin. 1 şi art. 45, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 HOTĂRĂŞTE

                 Art. 1. Se aprobă  Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico- economici actualizati aferenti obiectivului de investiţii „Alimentare cu apa a cartierului Botorca din municipiul Tarnaveni” :

 

Valoarea totală  a investitiei, inclusiv TVA (lei)

(Actualizata in data de 01.02.2017 conform Legii 277/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare)               

  1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA 2.300.501 lei

din care:

– construcţii montaj ( C+M ) 1.824.344 lei

  1. Eşalonarea investiţiei ( INV/C+M ) 1.933.194 lei /1.533.062 lei , fara TVA:

 – anul I: 1.000.000 lei / C+M 797.192 lei

– anul II: 933.194 lei / C+M 735.870 lei

  1. Durata de realizare ( luni )

Durata de implementare a proiectului este de un an, executia propriu-zisa fiind de 18 luni .

  1. Capacităţi ( în unităţi fizice şi valorice )

– Retea de apa  potabila: 5.450 m

– Bransamente apa (114 buc): 912 m

– Statii de pompare apa potabila: 2 buc.     

 

                Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul  municipiului Târnăveni.

 

 

      Preşedinte de şedinţă

      Incze Csaba Levente

 

                                                                                    Avizează pentru legalitate

                                                                                                              Secretar

                                                                                                                              Stefan Blanaru