nr. 22 din 13.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, pentru obiectivul de investitii „Reabilitare/Modernizare strazi in municipiul Tarnaveni”

R O M Â N I A

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.   22 /13.02.2017

 

                Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa extraordinară din data de 13.02.2017;

                Văzând  Referatul  cu nr. 3281/08.02.2017 întocmit de ing. Muth Teodor, şef serviciu Investiţii, achiziţii si servicii publice;

                În temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

                În baza prevederilor art. art 36,  alin. 1 şi art. 45, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 HOTĂRĂŞTE

  Art. 1. Se aprobă  indicatorii tehnico- economici actualizati, aferenti obiectivului de investiţii „Reabilitare/Modernizare străzi în municipiul Târnăveni” conform anexei.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

 

 

      Preşedinte de şedinţă

        Incze Csaba Levente

 

 

                                                                                    Avizează pentru legalitate

                                                                                                              Secretar

                                                                                                Stefan Blanaru

 

 

 

 

Anexa la HCL nr.22/13.02.2017

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(actualizaţi in 01 februarie 2017 conform Legii 277/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare)

 

Valoarea totală a investiţiei “Reabilitare/Modernizare în municipiul Târnăveni” (pachet A, B, C, D, E):

– Reabilitare/Modernizare str. Libertăţii

– Reabilitare/Modernizare str. Gorunului

– Reabilitare/Modernizare str. Salviei

– Reabilitare/Modernizare str. Porumbeilor

– Reabilitare/Modernizare str. Crângului

– Reabilitare/Modernizare str. Câmpului

– Reabilitare/Modernizare str. O. Goga

– Reabilitare/Modernizare str. Crinului

– Reabilitare/Modernizare str. Eternităţii

– Reabilitare/Modernizare str. 9 Mai

– Reabilitare/Modernizare str. Marinei

– Reabilitare/Modernizare str. Cooperaţiei

 

  1. 1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA 250.725,04 lei din care:

– construcţii montaj ( C+M ) 4.282.050,78 lei

Rest de executat la 01.01.2017 :

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA 2.559.552,53 lei din care:

– construcţii montaj ( C+M ) 1.899.064,27 lei

 

  1. 2. Eşalonarea investiţiei ( INV/C+M ) 412.373,98 lei /

3.598.362,00 lei, fara TVA;

Rest de executat la 01.01.2017:

 ( INV/C+M ) 2.150.884,48 lei /

1.595.852,33 lei, fara TVA;

 

  1. 3. – anul 2017: 150.884,48 lei / C+M 1.595.852,33 lei

 

  1. 4. Durata de realizare ( luni )

Durata de executie propriu-zisa fiind de 9 luni.

 

  1. 5. Capacităţi ( în unităţi fizice şi valorice )

Prin realizarea investiţiei fundamentate în prezentul studiu se obţin următoarele capacităţi:

5.1. Str. Libertăţii:

– Lungimea părţii carosabile: L= 400,00 m;

– Lăţimea părţii carosabile: l= 6,00 m

– Suprafaţa paărţii carosabile: 2.470,00 mp;

– Suprafaţa trotuare: 840,00 mp;

– Rigole de diferite tipuri pe toată lungimea străzii;

– Ridicarea în cotă a căminelor (10 buc.) şi a gurilor de aerisire gaz (4 buc);

– Camere de cădere: 6 buc.;

5.2. Str. Gorunului:

– Lungimea părţii carosabile: L= 280,55 m;

– Lăţimea părţii carosabile: l= 5,50 m

– Suprafaţa părţii carosabile: 1.510,00 mp;

– Suprafaţa trotuare: 1.070,00 mp;

– Rigole de diferite tipuri pe toată lungimea străzii;

– Ridicarea în cotă a căminelor (6 buc.) şi a gurilor de aerisire gaz (4 buc);

5.3. Str. Salviei:

– Lungimea părţii carosabile: L= 281,72 m;

– Lăţimea părţii carosabile: l= 5,50 m

– Suprafaţa părţii carosabile: 1.530,00 mp;

– Suprafaţa trotuare: 530,00 mp;

– Rigole de diferite tipuri pe toată lungimea străzii;

– Ridicarea în cotă a căminelor (4 buc.) şi a gurilor de aerisire gaz (2 buc);

5.4. Str. Porumbeilor:

– Lungimea părţii carosabile: L= 550,00 m;

– Lăţimea părţii carosabile: l= 4,00 m

– Suprafaţa părţii carosabile: 2.270,00 mp;

– Suprafaţa trotuare: 735,00 mp;

– Rigole de diferite tipuri pe toată lungimea străzii;

– Ridicarea în cotă a căminelor (6 buc.) şi a gurilor de aerisire gaz (4 buc);

– Camere de cădere: 4 buc.;

– Lucrări de siguranţa circulaţiei: semnalizare rutieră verticală (4 buc.), semnalizare rutieră orizontală (10,00 mp);

5.5. Str. Crângului:

– Lungimea părţii carosabile: L= 213,20 m;

– Lăţimea părţii carosabile: l= 4,00 m

– Suprafaţa părţii carosabile: 860,00 mp;

– Suprafaţa trotuare: 615,00 mp;

– Rigole de diferite tipuri pe toată lungimea străzii;

– Ridicarea în cota a căminelor (5 buc.) şi a gurilor de aerisire gaz (3 buc);

– Lucrări de siguranţa circulaţiei: semnalizare rutieră verticală (4 buc.), semnalizare rutieră orizontală (20,00 mp);

5.6. Str. Câmpului:

– Lungimea părţii carosabile: L= 323,00 m;

– Lăţimea părţii carosabile: l= 3,50- 4,50 m

– Suprafaţa părţii carosabile: 1.370,00 mp;

– Suprafaţa trotuare: 332,00 mp;

– Rigole de diferite tipuri pe toată lungimea străzii;

– Ridicarea în cotă a căminelor (6 buc.) şi a gurilor de aerisire gaz (4 buc);

– Camere de cădere: 2 buc.;

– Lucrări de siguranţa circulaţiei: semnalizare rutieră verticală (5 buc.), semnalizare rutieră orizontală (10,00 mp);

5.7. Str. O. Goga:

– Lungimea părţii carosabile: L= 368,00 m;

– Lăţimea părţii carosabile: l= 4,00-5,00 m

– Suprafaţa părţii carosabile: 1.880,00 mp;

– Suprafaţa trotuare: 475,00 mp;

– Rigole de diferite tipuri pe toată lungimea străzii;

– Ridicarea în cotă a căminelor (8 buc.) şi a gurilor de aerisire gaz (3 buc);

– Camere de cădere: 5 buc.;

– Lucrări de siguranţa circulaţiei: semnalizare rutieră verticală (5 buc.), semnalizare rutieră orizontală (40,00 mp);

5.8. Str. Crinului:

– Lungimea părţii carosabile: L= 156,00 m;

– Lăţimea părţii carosabile: l= 5,00 m

– Suprafaţa părţii carosabile: 755,00 mp;

– Suprafaţa trotuare: 1.070,00 mp;

– Rigole de diferite tipuri pe toată lungimea străzii;

– Ridicarea în cotă a căminelor (2 buc.) şi a gurilor de aerisire gaz (2 buc);

– Camere de cădere: 1 buc.;

– Lucrări de siguranţa circulaţiei: semnalizare rutieră verticală (2 buc.), semnalizare rutieră orizontală (10,00 mp);

5.9. Str. Eternităţii:

– Lungimea părţii carosabile: L= 494,00 m;

– Lăţimea părţii carosabile: l= 4,00-6,00 m

– Suprafaţa părţii carosabile: 1.950,00 mp (reabilitare sistem existent), 1.300,00 mp (sistem rutier complet);

– Suprafaţa trotuare: 980,00 mp;

– Rigole de diferite tipuri pe toată lungimea străzii;

– Ridicarea în cotă a căminelor (20 buc.) şi a gurilor de aerisire gaz (13 buc);

– Camere de cădere: 3 buc.;

– Lucrări de siguranţa circulaţiei: semnalizare rutieră verticală (8 buc.), semnalizare rutieră orizontală (80,00 mp);

5.10. Str. 9 Mai:

– Lungimea părţii carosabile: L= 327,00 m;

– Lăţimea părţii carosabile: l= 5,50 m

– Suprafaţa părţii carosabile: 1.790,00 mp;

– Suprafaţa trotuare: 830,00 mp;

– Rigole de diferite tipuri pe toată lungimea străzii;

– Ridicarea în cotă a căminelor (6 buc.) şi a gurilor de aerisire gaz (2 buc);

– Lucrări de siguranţa circulaţiei: semnalizare rutieră verticală (4 buc.), semnalizare rutieră orizontală (40,00 mp);

5.11. Str. Marinei:

– Lungimea părţii carosabile: L= 228,00 m;

– Lăţimea părţii carosabile: l= 6,00 m

– Suprafaţa părţii carosabile: 1.390,00 mp;

– Suprafaţa trotuare: 695,00 mp;

– Rigole de diferite tipuri pe toată lungimea străzii;

– Ridicarea în cotă a căminelor (10 buc.) şi a gurilor de aerisire gaz (2 buc);

– Lucrări de siguranţa circulaţiei: semnalizare rutieră verticală (4 buc.), semnalizare rutieră orizontală (30,00 mp);

5.12. Str. Cooperaţiei:

– Lungimea părţii carosabile: L= 365,85 m;

– Lăţimea părţii carosabile: l= 5,50-6,00 m

– Suprafaţa părţii carosabile: 2.265,00 mp;

– Suprafaţa trotuare: 980,00 mp;

– Rigole de diferite tipuri pe toată lungimea străzii;

– Ridicarea în cotă a căminelor (16 buc.) şi a gurilor de aerisire gaz (13 buc);

– Camere de cădere: 1 buc.;

– Lucrări de siguranţa circulaţiei: semnalizare rutieră verticală (4 buc.), semnalizare rutieră orizontală (40,00 mp);