nr. 24 din 13.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, pentru obiectivul de investitii „Construire pod rutier nou peste raul Tarnava Mica- municipiul Tarnaveni”

R O M Â N I A

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 24/13.02.2017

 

                Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa extraordinară din data de 13.02.2017;

                Văzând  Referatul  cu nr. 3196/08.02.2017 întocmit de ing. Muth Teodor, şef serviciu Investiţii, achiziţii si servicii publice;

                În temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

                În baza prevederilor art. art 36,  alin. 1 şi art. 45, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă  indicatorii tehnico- economici actualizaţi aferenţi obiectivului de investiţii „Construire pod rutier nou peste raul Tarnava Mica – municipiul Tarnaveni”

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI:

 

  1. Valoarea totală a investiţiei “Construire pod rutier nou peste raul Tarnava Mica- municipiul Tarnaveni

                (actualizaţi in 01 februarie 2017 conform Legii 277/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare)

 

  1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA 9.040.925,04 lei din care:

– construcţii montaj ( C+M ) 7.314.548,95 lei

 

  1. Eşalonarea investiţiei ( INV/C+M ) 7.570.416 lei /

6.146.679,79 lei, fara TVA;

 

  1. – anul I: 7.570.416 lei / C+M 6.146.679,79 lei

 

  1. Durata de realizare ( luni )

Durata de implementare a proiectului este de un an, executia propriu-zisa fiind de 6 luni .

 

  1. Capacităţi ( în unităţi fizice şi valorice )

                Prin realizarea investiţiei fundamentate în prezentul studiu se obţin următoarele capacităţi:

                – pod nou din beton armat L = 42,50 ml

                – deschidere 35,60 ml

                – piloti forati cu diametru mare F 1080 mm

                – 7 coloane in lungime de 20 m pe fiecare culee, dispuse in sah

                – 9 grinzi in seciune transversala cu H = 1,80 m si lungime de 35,50 m din prefabricate precomprimate

                – placi de monolitizare de 9,00 x 0,60 m

                – latimea partii carosabile este max 12 ml,        

– doua trotuare cu latimea de 1,60 ml

– 16 guri de scurgere pentru evacuarea apelor pluviale

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

 

      Preşedinte de şedinţă

       Incze Csaba Levente

 

 

                                                                                    Avizează pentru legalitate

                                                                                                              Secretar
                                                                                                   Stefan Blanaru