nr. 26 din 13.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, pentru obiectivul de investitii „Modernizare drum comunal DC 83C cuprins intre DN 14A si satul Bobohalma, in municipiul Tarnaveni, judetul Mures”

R O M Â N I A

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 26/13.02.2017

 

                Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa extraordinară din data de 13.02.2017;

                Văzând  Referatul  cu nr. 3208/08.02.2017 întocmit de ing. Muth Teodor, şef serviciu Investiţii, achiziţii si servicii publice;

                În temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

                În baza prevederilor art. art 36,  alin. 1 şi art. 45, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

 

HOTĂRĂŞTE

 

               

         Art. 1. Se aprobă  indicatorii tehnico- economici actualizaţi aferenţi obiectivului de investiţii „Modernizare drum comunal DC 83C cuprins între DN 14A şi satul Bobohalma în municipiul Târnăveni, judetul Mureş” :

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

 

 1. Valoarea totală a investiţiei “Modernizare drum comunal DC 83C cuprins între DN 14A şi satul Bobohalma în municipiul Târnăveni, judeţul Mureş”

(actualizaţi in 01 februarie 2017 conform Legii 277/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare)

 

 1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA 4.797.436,71lei din care:

– construcţii montaj ( C+M ) 4.269.468,91 lei

 

 1. Eşalonarea investiţiei ( INV/C+M ) 4.031.459,42 lei /

3.587.789 lei, fara TVA;

 

 1. – anul I: 4.031.459.42 lei / C+M 3.587.789 lei

 

 1. Durata de realizare ( luni )

Durata de executie propriu-zisa fiind de 4 luni .

 

 1. Capacităţi ( în unităţi fizice şi valorice )

Prin realizarea investiţiei fundamentate în prezentul studiu se obţin următoarele capacităţi:

 • – lungimea totală 3,368 km
 • – panta transversală a carosabilului 2,5%
 • – rigole trapezoidale 985 ml
 • – rigole carosabile 250 ml
 • – podeţe acces 14 buc
 • – podeţe tubulare D 600 mm – 10 buc
 • – parapeţi de siguranţa 2800 ml
 • – asfaltare sistem rutier 20.950 mp

 

 

                Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

 

 

       Preşedinte de şedinţă

        Incze Csaba Levente

 

 

                                                                                    Avizează pentru legalitate

                                                                                                              Secretar

                                                                                                                        Stefan Blanaru