nr. 27 din 13.02.2017 privind aprobarea cofinantarii actualizate pentru obiectivul de investitii „Modernizare drum comunal DC 83C cuprins intre DN 14A si satul Bobohalma, in municipiul Tarnaveni, judetul Mures”

R O M Â N I A

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 27/13.02.2017

                Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa extraordinară din data de 13.02.2017;

                Având în vedere:

 • Referatul  cu nr. 3215/08.02.2017 întocmit de ing. Muth Teodor, şef serviciu Investiţii, achiziţii si servicii publice;
 • OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de dezvoltare locală;
 • Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 1851/2013 privind normele de aplicare a OUG 28/2013;

                În temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

                În baza prevederilor art. 36 şi art. 45, alin. 1, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

HOTĂRĂŞTE

               

         Art. 1. Se aprobă  cofinanţarea actualizata a obiectivului de investiţii „Modernizare drum comunal DC 83C cuprins între DN 14A şi satul Bobohalma în municipiul Târnăveni, judeţul Mureş” în valoare de 158.418,702 lei, inclusiv TVA, pentru următoarele categorii de cheltuieli:

 • Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului,
 • Studii de fezabilitate/Documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii,
 • Studiile de teren,
 • Studiile de specialitate,
 • Expertize tehnice şi/sau audit energetic,
 • Asistenţa tehnică,
 • Consultanţă,
 • Taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii
 • Organizarea procedurilor de achiziţie,
 • Active necorporale,
 • Cheltuieli conexe organizării de şantier,
 • Comisioane, taxe, costuri credite
 • Cheltuieli pentru probe tehnologice,
 • Teste şi predare la beneficiar.

 

                Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

 

 

       Preşedinte de şedinţă

        Incze Csaba Levente

 

 

                                                                                    Avizează pentru legalitate

                                                                                                              Secretar

                                                                                                                        Stefan Blanaru